Proz.com Web Sitesi Örnekleminde Sanal Çeviri Platformlarındaki İş Akışının Çeviri Eylemi Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 222-235
Year-Number: 2019-7.2

Abstract

İşlevsel çeviri kuramları, çeviri gerçeğini dilbilimsel amaçların ötesine taşımış ve gerek çeviri sektörüne gerekse akademiye yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. İşlevsel çeviri kuramlarının hali hazırdaki çeviri sektöründeki iş akışını tasvir eden en uygun kuramlar olduğu, fakat bu kuramların çeviri teknolojilerinden doğrudan bahsetmediği görülmektedir. Hâlbuki bu kuramlar her ne kadar terimsel olarak çeviri teknolojilerinden bahsetmese de, kuramların eleştirel okumalarında çeviriye yardımcı malzemelerden bahsedilmekte, bu da çeviri teknolojileri alanındaki araştırmalara dayanak oluşturmaktadır. Çeviri teknolojileri araştırma alanında baş döndürücü bir hızda gerçekleşen gelişmeler, konunun kuramsal düzlemde de irdelenmesini bir zaruret haline getirmiştir. Bu çalışmada teknolojik gelişmelerin etkisiyle, Çeviribilimde salt alana ait çeviri eylemi kuramının yeniden yorumlaması yapılarak, uygulamalı alanda çeviri teknolojileri içinde yer alan sanal çeviri platformlarından Proz.com’daki iş akışı bağlamında kuramın uygulanabilirliği sorgulanacak, çeviri eylemi kuramında çevirmen ve çeviri için ortaya konulan egemen düşünceden farklı olan yönleri saptanmaya çalışılacaktır. Araştırma örneklemi Proz.com web sitesi ile sınırlı olmasına rağmen, elde edilen tespitler diğer sanal çeviri platformlarındaki iş akışına uyarlanabilir. Konu ile ilgili yapılacak olan ileriki araştırmalar alana daha kapsamlı veri sağlayabilir.

Keywords

Abstract

Functional translation theories have carried the reality of translation phenomenon beyond the linguistic purposes and provided a new point of view to both translation sector and academia. Functional translation theories are observed to be the most convenient theories describing the workflow in the current translation sector; however, it is seen that these theories fail to mention translation technologies directly. Despite the fact that these theories do not mention about translation technologies at terminology level, critical readings on these theories imply assistive translation tools and this situation forms the basis for the research in translation technologies field. The developments taking place in translation technology research field at an unprecedented pace necessitate the issue to be tackled at theoretical level. In the current paper, by taking the reflections of technological developments in Translation Studies, Translational Action Theory, is re-interpreted and the applicability of the theory on the workflow of Proz.com web site, which is one of the virtual translation platforms, is questioned and different aspects related to translators and translation workflow in Translational Action Theory and Proz.com web site are detected. Although the sample of this research is limited to Proz.com website, the obtained reflections can be adapted to other virtual translation platforms. The further research related to the topic might provide more overarching data to the field.

Keywords