Türkçe Öğretmenlerinin Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Süreçlerine İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2019-7.2
Number of pages: 208-221
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin; Suriyeli misafir öğrencilerin Türkçe derslerine yönelik tutumları, temel dil becerileri, öğretim materyalleri, plânlama, ölçme ve değerlendirme konularına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kapsamında 13 Türkçe öğretmeni ile mülakat yapılmıştır. Öğretmenlerin seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında, Gaziantep merkez ilçelerinde (Şahinbey, Şehitkâmil) görev yapan ve sınıflarında geçici koruma kapsamında Suriyeli öğrenci bulunan Türkçe öğretmenleri örnekleme alınmıştır. Görüşme yarı yapılandırılmış tarzda gerçekleştirilmiştir. Görüntülü ve sesli olarak kayıt altına alınan görüşme, yazıya aktarılarak nitel içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde hem çalışma grubu üyeleri hem de sorular için kod sistemi uygulanmıştır. Araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenlerinin çoğu; bu öğrencilerin Türkçe öğrenmeye yönelik tutumlarının olumsuz olduğunu, Türk öğrencilerle iletişim kurmadıklarını, yazma ve okuma becerilerinin en az gelişmiş dil becerileri olduğunu, Türkçe ders kitaplarının bu öğrencilerin seviyesinin üzerinde olduğunu, bu öğrencilere yönelik farklı planlama ve ölçme değerlendirme çalışmaları yapmadıklarını ve bu öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunda en önemli sorun olarak “dil” sorununu gördüklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the opinions of Turkish teachers about attitudes of Syrian guest students towards the Turkish language courses, their basic language skills, teaching materials and planning, measurement and evaluation issues. In the study, 13 Turkish teachers were interviewed within the scope of qualitative research approach. Criterion sampling method was used in the selection of teachers. Turkish teachers who work in the central districts of Gaziantep (Şahinbey, Şehitkamil) and who have Syrian students under temporary protection in their classes In the 2018-2019 Academic Year were sampled. The interview was conducted in a semi-structured manner. The interview, which was recorded with video and audio, was transferred to text and a qualitative content analysis was performed. In the content analysis, the code system was applied for both the research group members and the questions. The following results were obtained in the research: Most of the Turkish teachers who participated in the study expressed that these students' negative attitudes towards learning Turkish, these students do not communicate with Turkish students, the least developed language skills of them are writing and reading skills, Turkish textbooks ingrediants are above the level of these students, they did not carry out different planning and assessment studies for these students, they evaluate the language problem as the most important problem in the integration of Turkish students into the Turkish education system.

Keywords