Düzyazıda Kültürel Ögelerin Çevirisi Üzerine Bir İnceleme: ‘Eugénie Grandet’ Örneği
An Analysıs of the Translatıon of Cultural Elements In Prose: The Example of ‘Eugénie Grandet’

Author : Gülhanım ÜNSAL
Number of pages : 158-169

Abstract

Yazın metin türlerinden biri olan düzyazı roman, hikâye, öykü, vb. kurmaca özelliği olan metin türlerini içine alır. Düzyazı metinleri Reiss’in anlatımcı metin türü içine girer. Anlatımcı metinler dilin anlatım işlevini ve estetik boyutunu üstlenir. Biçim odaklıdır. Alıcıyı etkilemeyi amaçlar. Anlatıma, ifade gücüne, biçeme önem verir. Çeviri metnin hedefi yazınsal biçem aktarımı yapmaktır. Çeviri yöntemi kaynak dil odaklıdır. Sanatsal niteliğin korunması için özdeşleşme yoluyla çeviri yapılır. Çeviri, diller ve kütürlerarası bir arabulucu olarak kabul edilir ve kitlelere yaklaşarak ‘öteki’nin kültürünü aktarır. Çeviri, en eski zamanlardan beri, kültürlerarası temel iletişim araçlarından ve kültür çakışmasının önemli biçimlerinden biri olmuştur. Ancak, kültürel ögelerin çevirisi, her çeviri türünde görülen bir zorluktur. Yazın çevirisinde çevirmen açısından erek dilde yeniden yaratma sürecinde kültürel sözcük ve kavramların çevirisi karşılaşılan en önemli sorunlardan birini teşkil eder. Bu bağlamda, çalışmada Balzac’ın Eugénie Grandet (1833)adlı romanının çevirisi çevirmen kararları doğrultusunda, kültürel ögelerin çevirisi coğrafi, etnografik ve sosyo-politik açıdan incelenmiş; çevirisinde uygulanan stratejiler, sözcüğü sözcüğüne çeviri, ödünçleme, çıkarma, ekleme, açıklama, ikame, yerlileştirme, yabancılaştırma vb. belirlenmiştir.

Keywords

Düzyazı Çevirisi, Çeviri Stratejileri, Kültürel Unsurlar, Eugénie Grandet

Read: 1,584

Download: 540