Türkçe ve İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygıları

Author:

Year-Number: 2019-7.3
Yayımlanma Tarihi: 2019-09-19 10:27:55.0
Language : Türkçe
Konu : EĞİTİM BİLİMLERİ
Number of pages: 1-13
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nicel araştırma desenine göre düzenlenen bu çalışmanın amacı Türkçe öğretmeni adayları ile İlköğretim Matematik öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının konuşma kaygılarına ilişkin görüşleri cinsiyet, bölüm, üniversite ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında Kinay ve Özkan (2014) tarafından geliştirilen "Öğretmen Adayları İçin Konuşma Kaygısı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat, Kastamonu, Erciyes ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği ve İlköğretim Matematik öğretmenliği 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının konuşma becerilerine ilişkin kaygı düzeylerinin belirlenmesinde cinsiyet ve bölüm değişkenlerine göre farklılaşma olup olmadığını belirlemede bağımsız gruplar t testi, dağılımın normal olmadığı durumlarda ise Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Üniversite değişkenine göre farklılık olup olmadığının belirlenmesinde ise varyans analizi yapılmıştır. Araştırma ile Türkçe ve İlköğretim Matematik öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this quantitative study is to determine perceptions of prospective Turkish language and elementary mathematics teachers of their speaking anxiety. Prospective teachers’ opinions were compared in terms of gender, department, university and grade level variables. “Prospective Teachers’ Speaking Anxiety Scale” developed by Kinay ve Özkan (2014) was used to collect the data of the study. The study group includes first and fourth year prospective Turkish Language and Elementary Mathematics teachers enrolled at Fırat and Cumhuriyet Universities. Data was analyzed by using SPSS package program. Independent groups t test was used to determine whether there was a difference according to gender and department variables in the anxiety levels of teacher candidates' speech skills, and Mann Whitney U test was used when the distribution was not normal. ANOVA was used to determine whether there is any difference according to the university variable. Results with p < 0.05 were considered statistically significant. Results revealed statistically significant differences among prospective Turkish language and Elementary Mathematics teachers’ opinions in terms of speaking anxiety.

Keywords