Kumru ile Kumru Romanının Aylak Sınıfın Teorisi Bağlamında İncelenmesi

Author:

Number of pages: 149-167
Year-Number: 2019-7.4

Abstract

Bu çalışmada Thorstein B. Veblen’in “Aylak Sınıfın Teorisi” bağlamında Tahsin Yücel’in “Kumru ile Kumru” romanı incelenmiştir. Bu romanda kapitalizmin vahşi yüzünün saf Anadolu köylüsü üzerindeki eklemlenme süreci anlatılmaktadır. Bu bağlamda öncelikle Tahsin Yücel’in edebi zihniyeti hakkında bilgi verilmiş, sonra Veblen ve “Aylak Sınıfın Teorisi” araştırılmış, daha sonra Tahsin Yücel’in “Kumru ile Kumru” romanı ile “Aylak Sınıfın Teorisi”nin birlikte analizi yapılmıştır. Son olarak genel bir değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır. Bu bağlamda edebiyat ve iktisat ilişkisini temel alan bu çalışmayla kapitalist toplumların iktisadi evriminde edebiyatın da önemli yeri olduğu fikri ortaya konmuştur. İktisat ve edebiyatın buluştuğu bu disiplinler arası çalışmada kapitalist topluma eleştirel bir yaklaşım sunulmuştur. Çalışmada yöntem olarak belge tarama ve içerik çözümleme yöntemleri kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, Tahsin Yücel's novel “Kumru and Kumru” is examined within the context of Thorstein B. Veblen's “The Theory of the Leisure Class”. This novel describes the articulation process of the wild side of capitalism on the pure Anatolian peasant. In this context, firstly information was given about Tahsin Yücel's literary mentality, then Veblen and “The Theory of the Leisure Class” were researched, and finally Tahsin Yücel's novel “Kumru and Kumru” and The “Theory of the Leisure Class” were analyzed together. Finally, a general evaluation was made and the study was finalized. In this context, based on the relationship between literature and economics, this study has demonstrated the importance of literature in the economic evolution of capitalist societies. In this interdisciplinary study where economics and literature meet, a critical approach to capitalist society is presented. Document scanning and content analysis methods were used in the study.

Keywords