Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinler Üzerine Bir İnceleme
An Examination on the Texts in Secondary School Turkish Books

Author : DERYA YILDIZ -KÜBRA ALTUN, DİLEK CERAN, AYŞENUR DAĞ, EMRAH ÖZGÜL
Number of pages : 439-460

Abstract

Bu çalışmada 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için MEB tarafından hazırlanmış ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer verilen metinlerin yazar ve şair tercihi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bir tarama modeli olan çalışmada verilerin toplanmasında doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analiz edilmesinde ise betimsel analizden yararlanılmıştır. Alt problemler doğrultusunda elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Çalışma kapsamında, dört ders kitabındaki toplam 257 metin ve 185 yazar ve şair incelenmiştir. Yazar ve şairler üç kategoride (Türk, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan Türkleri ile yabancı) gruplandırılmıştır. Ders kitaplarındaki okuma, dinleme/izleme, serbest okuma, etkinlik ve tema değerlendirme sorularındaki metinlerin tümü -düzyazı, şiir, belgesel, kısa film ayrımı gözetmeksizin- araştırmaya dahil edilmiştir.

Keywords

Türkçe ders kitapları, yazar ve şair, metin.

Read: 1,087

Download: 424