Çevirmenlerin Çeviri Belleklerindeki Farklı Derecelerdeki Bulanık Eşleşmeler Üzerine Görüşleri

Author:

Number of pages: 330-354
Year-Number: 2019-7.4

Abstract

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar destekli çeviri araçları hızla yaygınlaşmaktadır. BDÇ araçlarından olan çeviri bellekleri, çeviri yaparken çevirmenin harcadığı çabayı azaltmasına yardımcı olan, daha önce çevrilmiş metinlerin kaynak metinlerle bir arada tutulduğu çeviriye yardımcı bir araçtır. Çevrilmesi gereken metinle daha önceden çevrilmiş metinleri karşılaştıran çeviri bellekleri, çevirmenlere farklı eşleşme oranlarına sahip önerilerde bulunarak çevirmenlerin daha tutarlı ve daha hızlı çeviri yapmasını sağlamaktadır. Ancak çeviri belleklerinin çevirmenin harcadığı çabayı azalttığı varsayımı, çeviri piyasasında bulanık eşleşme oranına göre belli indirimler yapılmasını yaygınlaştıran ve çevirmenlerin adil bulmadığı bir uygulamaya yol açmıştır. Bu araştırma, çevirmenlerin çeviri belleklerinde yer alan farklı türdeki eşleşmeler üzerine görüşlerine odaklanmaktadır. Çalışmada nitel veri elde etme yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılmıştır. 13 profesyonel çevirmene üç açık uçlu soru sorulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenerek tekrar edilen tema ve kodlar bulunmuştur. Mülakat sonuçlarına göre, katılımcıların çeviri bellekleri ve indirim talepleri konusunda hemfikir olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Technological developments have rapidly made computer-assisted translation tools widespread. Translation memories, one of the computer-assisted translation tools, store previous translations aligned to the source texts. By comparing the current source text with the previous source texts and translations, translation memories suggest translations at different rates of similarity. Thus, they make translations faster and more consistently. In addition, translation memories also decrease the effort of translators. However, the assumption that translation memories decrease the effort of translators has led to a discount scheme in the translation market. According to this discount scheme, the higher the fuzzy match ratio is, the less payment is given to the translators. This discount scheme has been frequently criticized by the translators as unfair. This research focuses on translators' opinions on different rates of fuzzy matches in the translation memories. Among the qualitative data acquisition methods, interview method was employed. 13 professional translators were asked three open-ended questions. The obtained data were analyzed with content analysis method and repeated themes and codes were found. In addition, according to the results of the interviews, it was seen that the participants did not agree on the translation memory and the demand for discounts.

Keywords