Lise Öğrencilerinde Şiir Algısı

Author:

Number of pages: 304-311
Year-Number: 2019-7.4

Abstract

9. Sınıf öğrencilerinin şiire ait algısını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada 28 ifadeli beşli likert ölçek kullanılmış, ölçekle beraber öğrencilere Kemalettin Kamu' nun İzmir Yollarında şiiri verilmiş, şiir okunduktan sonra anketi doldurmaları istenmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi ve Esenevler Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 183 öğrencinin değerlendirdiği ölçek sonuçları SPSS programıyla analiz edilip alan yazın kaynakları çerçevesinde yorumlanmıştır. Öğrencilerin şiire ait kavram ve unsurların, ahenk, tema, dörtlük, metafor, söz sanatı gibi, algıları ve bu algıların okul türü ya da cinsiyete göre farklılıkları analiz edilmiştir. Şiir algısı, anlam ve biçim özelliklerinde farklı seviyelerdedir. Öğrenci şiirin şekle dayalı özelliklerinde daha başarılıyken, şiirde anlam, şiirin kendisine ait dili söz konusu olduğunda yetersiz kalmakta, bunu ifade ederken de zorlanmaktadır. Şiir eğitimi konusunda daha etkili yöntemler kullanılmalıdır. Şiire derslerde daha geniş yer verilmeli ve şiirin duyguları öne çıkaran etkili bir dil öğretim aracı olduğu bu sebep şiirle ilgili tüm çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

In order to determine the perceptions of 9th grade students in poetry, a five-point Likert scale with 28 expressions is used and along with the survey, poem of Kemalettin Kamu named as “İzmir’in yollarında” is given to students. After reading the poem, students are asked to complete the survey. The sample group of the study consists of 9th grade students at Keçiören Social Sciences High School and Esenevler Anatolian High School. The results of the survey answered by 183 students are analyzed with SPSS program and interpreted with in the framework of literature resources. Students' perceptions of the concepts and ingredients of poetry such as harmony, theme, quatrain, metaphor, rhetoric, and their differences according to school type or gender are analyzed. The perception of poetry has different levels in meaning and form. While the student is more successful in form-based features of poetry, they are in adequate when it comes to meaning in poetry, the language of the poem itself and they have difficulty to express it. More effective methods should be used in poetry education. Poetry should be included in the lessons more broadly and it shows that poetry is an effective language teaching tool that emphasizes emotions and there fore all the studies about poetry are important.

Keywords