Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Author:

Year-Number: 2019-7.4
Number of pages: 401-411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma motivasyonlarına ilişkin algılarını ölçen, güvenirliği ve geçerliği yüksek bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde okuma motivasyonlarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçek geliştirmek olduğundan, araştırma, “temel araştırma” niteliğindedir. Bu doğrultuda, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı metinlerinden ve alan yazındaki ilgili çalışmalardan yararlanılarak 63 maddelik bir deneme formu oluşturulmuştur. Deneme formundaki maddeler, beş kategorili olarak derecelendirilmiştir. Hazırlanan form, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 360 katılımcıya uygulanmıştır. Varimax döndürme ile gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda 29 maddelik beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Faktör analizi sonucunda toplam varyans %49,1’dir. Her bir faktörün açıkladığı toplam varyans ise sırasıyla %12,84; %10,34; %10,12; 8,2 ve %7,59’dur. Her faktöre ilişkin özdeğerler sırasıyla 5,40; 3,15; 2,30; 1,94; 1,42’dir. Ölçeğin alfa güvenirliği 0,843 olarak hesaplanmıştır. Faktör analizi bulguları, ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

This study was conducted to develop a high reliability and validity scale that measures the perceptions of Turkish language learners about reading motivation. In this direction, a 63-item trial form was created by using written texts of the learners of Turkish as a foreign language and related studies in the literature. The items in the trial form were graded into five categories. The form was applied to 360 participants who learned Turkish as a foreign language. As a result of exploratory factor analysis performed with Varimax rotation, a five-factor structure with 29 items was obtained. As a result of factor analysis, total variance is 49.1%. The total variance explained by each factor was 12.84%; 10.34%; 10.12%; 8.2% and 7.59%. The eigenvalues for each factor were respectively 5.40; 3.15; 2.30; 1.94; 1.42. Alpha reliability of the scale was calculated as 0.843. Factor analysis findings revealed that the construct validity of the scale was achieved.

Keywords