Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Motivasyonu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

Author :  

Year-Number: 2019-7.4
Yayımlanma Tarihi: 2019-12-12 21:51:34.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 401-411
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma motivasyonlarına ilişkin algılarını ölçen, güvenirliği ve geçerliği yüksek bir ölçek geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde okuma motivasyonlarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçek geliştirmek olduğundan, araştırma, “temel araştırma” niteliğindedir. Bu doğrultuda, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazılı metinlerinden ve alan yazındaki ilgili çalışmalardan yararlanılarak 63 maddelik bir deneme formu oluşturulmuştur. Deneme formundaki maddeler, beş kategorili olarak derecelendirilmiştir. Hazırlanan form, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 360 katılımcıya uygulanmıştır. Varimax döndürme ile gerçekleştirilen açımlayıcı faktör analizi sonucunda 29 maddelik beş faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Faktör analizi sonucunda toplam varyans %49,1’dir. Her bir faktörün açıkladığı toplam varyans ise sırasıyla %12,84; %10,34; %10,12; 8,2 ve %7,59’dur. Her faktöre ilişkin özdeğerler sırasıyla 5,40; 3,15; 2,30; 1,94; 1,42’dir. Ölçeğin alfa güvenirliği 0,843 olarak hesaplanmıştır. Faktör analizi bulguları, ölçeğin yapı geçerliğinin sağlandığını ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

This study was conducted to develop a high reliability and validity scale that measures the perceptions of Turkish language learners about reading motivation. In this direction, a 63-item trial form was created by using written texts of the learners of Turkish as a foreign language and related studies in the literature. The items in the trial form were graded into five categories. The form was applied to 360 participants who learned Turkish as a foreign language. As a result of exploratory factor analysis performed with Varimax rotation, a five-factor structure with 29 items was obtained. As a result of factor analysis, total variance is 49.1%. The total variance explained by each factor was 12.84%; 10.34%; 10.12%; 8.2% and 7.59%. The eigenvalues for each factor were respectively 5.40; 3.15; 2.30; 1.94; 1.42. Alpha reliability of the scale was calculated as 0.843. Factor analysis findings revealed that the construct validity of the scale was achieved.

Keywords


 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

 • Cambria, J., & Guthrie, J. T. (2010). Motivating and engaging students in reading. The NERA Journal, 46(1), 16-29.

 • Çeliktürk, Z. ve Yamaç, A. (2015). İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri İçin Okuma Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Elementary Education Online, 14(1), 97‐107, 2015. İlko ̈g ̆retim Online, 14(1), 97‐107, 2015.

 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

 • Demirel, Ö. ve Epçaçan, C. (2012). Okuduğunu anlama stratejilerinin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(2), 71-106. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.9

 • Doğan, B. ve Çermik, H. (2016). Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Education Sciences, 11 (3), 168-183.

 • Dörnyei, Z. (2000). Motivation in action: Towards a process‐oriented conceptualisation of student motivation. British Journal of Educational Psychology, 70, 519-538.

 • Epçaçan, C. ve Demirel, Ö. (2011). Okuduğunu anlama özyeterlik algısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(16), 120-128.

 • Epçaçan, C. ve Erzen, M. (2010). Okuduğunu anlama becerileri ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 39(185), 22- 31.

 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme I: Temel Kavramlar ve İşlemler. Ankara: Pegem Akademi. Gambrell, L., Palmer, B., Codling, R., & Mazzoni, S. (1996). Assessing Motivation to Read. The Reading Teacher, 49(7), 518-533.

 • Gower, R., Philips, D. & Walters, S. (2005). TeachingPractice / A Handbook for Teachers in Training. A. Underhill (Ed.), Macmillan.

 • Grabe, W. (2009). Reading a Second Language: Moving from Theory to Practice. New York: Cambridge University Press.

 • Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and Motivation in Reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Handbook of Reading Research, Vol. 3, 403-422.

 • Güneyli, A. (2003). Metin Türlerine Göre Okuduğunu Anlama Becerisinin Sınanması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

 • Karahan, B. Ü. (2018). Okumaya yönelik tutum ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 67-73. doi:10.24106/kefdergi.375179

 • Kasap, D, ve Susar Kırmızı, F. (2017). Yaratıcı Okuma Sürecini Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 166-175 . DOI: 10.17860/mersinefd.305787

 • Keskin, H. K. ve Atmaca, T. (2014). Okur öz algısı ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. İlköğretim Online, 13(1), 306-318.

 • Kurnaz, H. (2019) Okuma iç motivasyonu ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 234-250.

 • Piccone, A.V. (2009). A Comparison of Three Computational Procedures For Solving The Number of Factors Problem in Exploratory Factor Analysis. Published Doctor of Philosophy Dissertation. University of Northern Colorado.

 • Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.

 • Seçer, İ. (2015). Spss ve lisrel ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Sever, S. (2013). Çocuk edebiyatı ve okuma kültürü. İzmir: Tudem.

 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2015). Çok Değişkenli İstatistiklerin Kullanımı. (Çev Ed.: Baloğlu, M.) Ankara: Nobel Yayınları.

 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Ulu, H. (2018). Ekran Okuma Öz Yeterlik Algı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1) , 148-165. DOI: 10.16916/aded.371163

 • Ülper, H., Yaylı, D., ve Karakaya, İ. (2013). Okur özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 85-100.

 • Yıldız, M. ve Aktaş, N. (2015). Reading motivation and engagement scale: Turkish adaptation study; Okuma motivasyonu ve okumaya adanmışlık ölçeği: Türkçeye uyarlama çalışması. Journal of Human Sciences, 12(2), 1349-1365.

 • Yılmaz, Ö. ve Dilidüzgün, Ş. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde metin odaklı dilbilgisi öğretimi üzerine öğrenci görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(1), 217-234.

 • Yurdakal, H. İ. ve Susar Kırmızı, F. (2019). Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. Elementary Education Online, 18(2), 714-733.

                                                                                                    
 • Article Statistics