2018 (CEFR) Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Yeni Açıklamalar Metininde Konuşma Becerisinin İncelenmesi

Author:

Number of pages: 212-224
Year-Number: 2019-7.4

Abstract

Yabancı dil öğrenme günümüzde yalnızca bir amaç değil dil öğrenme için aynı zamanda bir araç konumundadır. Yabancı dilde iletişim kurmanın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum birçok ülkenin yabancı dil politikalarını tekrar elden geçirmesini gerekli kılmıştır. Yabancı dil kullanıcılarına yardımcı olmak ve dil öğretimini belirli bir düzene koymak amacıyla Avrupa Konseyi, 2001 yılından bu yana yayımladığı Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR), dil öğretimini ve öğrenimini büyük ölçüde etkileyen önemli bir kaynaktır. Tarama modeli ile yapılan bu çalışma, konu dahilindeki ilgili araştırmaların verilerine dayanan nitel bir araştırmadır. Henüz Türkçe çevirisi yapılmamış olan Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR) 2018 yeni açıklamalar baskısı ele alınan bu araştırmada, üretken etkinliklerden olan konuşma becerisi incelenmiştir. Bu çalışmayla 2018 (CEFR) konuşma becerisi kapsamında yapılan düzenlemelerle eklenip çıkarılan kazanımlar saptanmıştır. Konuşma becerisini ele aldığımız bu çalışmada üretken etkinliklerden biri olan sözlü üretimi inceledik. Sözlü üretim 2018 CEFR’de beş kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar: Bağlantılı Tekli Konuşma: Deneyimleri Anlatma, Bağlantılı Tekli Konuşma: Bilgi Verme, Bağlantılı Tekli Konuşma: Bir tartışmayı sürdürme, Kamu Duyurusu /Duyuru Yapma ve Bir Topluluk Önünde Konuşmadır. 2018 CEFR yeni açıklamaların yer aldığı baskısında önceki basımdan farklı olarak C2’den A1’e kadar olan dil düzeylerine “Pre-A1” basamağı eklenmiş olup çoğunlukla tanımlayıcısı bulunmamaktadır. Farklı beceriler için belirtilen kazanımlarda, bazı düzeylerde yeni bir kazanım eklenmemiş, bazı düzeylerde eski kazanımlar tamamen kaldırılmış ve bazı düzeylerde de eski kazanımlara yeni kazanımlar eklenip beraber sunulmuştur. Eklenen yeni kazanımların yanında yer alan çoğu kazanımlar varlığını sürdürmektedir. Yabancı dil öğretimi kapsamında yapılan çalışmaların CEFR’e göre hazırlanması daha sağlıklı bir sonuç alınmasını sağlayabilir. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında hazırlanan Türkçe dil öğretim setlerinin ve bu alanla ilgili etkinlik ve materyallerin CEFR’i baz alarak hazırlanması önemlidir.

Keywords

Abstract

Nowadays, learning a foreign language is not only a goal but also a tool for learning language. The importance of communicating in a foreign language is increasing day by day. This has necessitated many countries to revise their foreign language policies. The Council of the Common European Framework of Languages for Languages (CEFR), which has been published since 2001, is an important resource that greatly influences language teaching and learning, in order to assist foreign language users and regulate language teaching. This study is a qualitative research based on the data of related researches within the subject. In this study, which has not yet been translated into Turkish (CEFR) 2018 new explanations edition, this study examined the ability to speak as a productive activity. In this study, the gains that were added or subtracted from the 2018 (CEFR) speaking skills were determined. In this study, where we talk about speaking skills, we examined oral production which is one of the productive activities. Oral production is divided into five categories in 2018 CEFR. These are: Sustained monologue: Describing experience, Sustained monologue: Giving information, Sustained monologue: Putting a case (e.g. in debate), Public announcements, and Addressing audiences. In the edition of the 2018 CEFR new announcements, “Pre-A1” level has been added to the C2 to A1 language levels, unlike the previous edition, and there is mostly no descriptor. At the specified achievements for different skills, at some levels a new acquisition was not added. At some levels, the old gains were completely removed and at some levels new gains were added to the old gains and presented together. In addition to the added new gains, most of the gains still exist. Preparing the studies conducted in the context of foreign language teaching according to CEFR may provide a healthier result. It is important that Turkish language teaching sets and activities and materials prepared in the field of Teaching Turkish as a Foreign Language are based on CEFR.

Keywords