Yabancılar İçin Akademik Türkçe Kitapları Üzerine Bir İnceleme
A Review of Academic Turkish Books for Foreigners

Author : FATMA ÇİFTLER -Talat AYTAN
Number of pages : 75-91

Abstract

Türkiye, son yıllarda uluslararası öğrencilerin üniversite eğitimi için önemli bir ülke konumuna gelmiştir. Üniversite eğitimi için Türkiye’yi tercih eden yabancı öğrencilerin lisans ve lisansüstü eğitimine başlayabilmeleri için Türkçe Yeterlik Sınavı’ndan C1 seviyesine karşılık gelen bir puan almış olmaları gerekmektedir. Bu şartı sağlayıp eğitime başlayan öğrencilerin derslerinde başarılı olabilmeleri, akademik dili kullanabilme becerileriyle doğru orantılıdır. Bu bağlamda öğrencilerin akademik Türkçeye nüfuz edebilmeleri için hazırlanan kaynak eserlerin derlem tabanlı çalışmalar neticesinde elde edilmiş akademik kelime listelerinden hareket etmesi ehemmiyet arz etmektedir. Ayrıca belirlenen kelimeler, farklı disiplinlere göre sınıflandırılmalı ve her alana özgü kelime listeleri oluşturulmalıdır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinin kullanıldığı bu araştırmada yabancılar için Akademik Türkçe kitaplarından Karatay (2019) ve Temur (2017) örneklem olarak tayin edilmiş, söz konusu kitaplar, Dolmacı (2015) tarafından hazırlanan 1010 Akademik Türkçe Kelime Listesi’ni temsil kabiliyeti açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca akademik Türkçe kitaplarında yer alan kelimeler farklı disiplinlere göre tasnif edilmiştir. Araştırmacılarca yapılan tasnifler, disiplinlere özgü alan uzmanlarının görüşüne sunulmuş ve disiplin terminolojisinde gerekli olma durumları için alan uzmanlarından teyit alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışmada seçilen akademik Türkçe kitaplarının, ilgili branşlarda çok sık kullanılan ve gerekli olan kelimelere büyük oranda yer verdiği, lisans veya lisansüstü eğitime başlayacak öğrenciler için yeterli olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Yabancılara Türkçe Öğretimi, Akademik Türkçe, Akademik Kelime Listesi

Read: 1,642

Download: 807