The Effects of Students’ Academic Departments on General English and Vocational English Academic Success

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 266-284
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Turizm Fakültesi öğrencilerinin bölümlerine göre Genel İngilizce ve Mesleki İngilizce akademik başarı puanlarının manidar farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Bu çalışma tarama modelinde bir araştırmadır. Çalışmanın araştırma grubunu Genel İngilizce ve Mesleki İngilizce derslerini almış 198 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde tek yönlü MANOVA yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, öğrencilerin Genel İngilizce dersleri akademik başarı puanları arasında bölüm türüne göre manidar bir farklılık bulunmazken, öğrencilerin Mesleki İngilizce akademik başarı puanları arasında bölüm türüne göre manidar bir farklılık bulunmuştur. Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin Mesleki İngilizce dersi akademik başarı puanları Gastronomi bölümü öğrencilerinin Mesleki İngilizce dersi akademik başarı puanlarına göre manidar şekilde daha yüksektir. Bunun yanı sıra, Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin Mesleki İngilizce akademik başarı puanları Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin Mesleki İngilizce akademik başarı puanlarına göre manidar şekilde daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to investigate whether there is a statistically significant difference among the average success scores of General English courses and Vocational English courses of Tourism Faculty students according to the academic department. This study is a survey model research. Participants are 198 students that take the General English and Vocational English courses. One-way MANOVA method is in the analysis of collected data. According to the results of the study, there is no statistically significant difference among the average success scores of General English courses according to the academic department. However, a statistically significant difference has been found in the average success scores of Vocational English. It has been determined that the average academic Vocational English success scores of the Department of Tourism Management students were significantly higher than the Department of Gastronomy students’. Moreover, it has also been determined that the average academic Vocational English success scores of the Department of Tourism Management students were significantly higher than the Department of Tourism Guidance students’.

Keywords