Yazma Geribildirim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması,
Adaptation of Writing Feedback Scale to Turkish

Author:

Number of pages : 20-37

Abstract

Bu çalışma Marrs (2016) tarafından geliştirilen Yazma Geribildirim Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Uyarlama sürecinde Marrs (2016)’nin 4 faktörlü ve 31 maddelik ölçeğinin orijinal formu 620 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ancak Türkçeye uyarlama çalışması sırasında maddelerinin 8 faktöre dağıldığı ve madde dağılımının faktör yapısına uygun olmadığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle ölçekte bulunan bazı maddeler çıkarılmış ve yeni maddeler yazılmıştır. 15 maddelik geçerlik ve güvenirlik analizleri için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri için 346 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Veri setinin faktör analizi için uygunluğunu belirlemek için KMO değeri hesaplanmış ve bulunan değerin .888 olması açımlayıcı faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir. Açımlayıcı faktör analizi bulgularına göre ölçek 3 faktör 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin bütününe ve alt boyutlarına ilişkin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının.70’in üstünde olması nedeniyle ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Doğrulayıcı faktör analizi kapsamında ölçek alternatif uyum indekslerine uygunluğu açısından incelenmiştir. Elde edilen değerlerin önerilen kabul kesme noktaları ile uyumlu olduğu bu nedenle de YGÖ’nin üç faktörlü yapısının doğrulandığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

This study intended to to adapt the Writing Feedback Scale developed by Marrs (2016) to Turkish. In the adaptation process, the original form of the 4-factor and 31-item scale of Marrs (2016) was applied to 620 prospective teachers. However, during the adaptation study to Turkish, it was observed that the items were distributed to 8 factors and the item distribution was not suitable for the factor structure. For this reason, some items in the scale have been removed and new items have been written. Exploratory and confirmatory factor analyzes were performed for validity and reliability analysis of 15 items. Data were collected from 346 prospective teachers for the validity and reliability analysis of the scale. The KMO value was calculated to determine the suitability of the data set for factor analysis, and the value found was .888 showed that it was suitable for exploratory factor analysis. According to the exploratory factor analysis findings, the scale consists of 3 factors and 15 items. It could be argued that the scales are reliable since the factor analysis conducted in the study pointed that the scale had three factor structure. Within the context of confirmatory factor analysis, the scale was analyzed for compliance with alternative fit indices. It can be argued that the obtained values are compatible with the proposed acceptance breakpoints and therefore the three-factor structure of the WFS is confirmed.

Keywords