Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Edatlar için Çerçeve Program

Author:

Year-Number: 2020-8.3
Number of pages: 1-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde düzeylere göre öğretilmesi gereken edatları belirlemek ve öğretimi için bir çerçeve program önermektir. Bu amaçla ders kitaplarındaki edatların sıklığı ve öğretim etkinlikleri düzeylere göre incelenmiş ve edatların öğretilmesi için bir çerçeve program önerilmiştir. Ders kitaplarında belirlenen edatların TS Corpus'taki sıklığı incelenmiş ve düzeylere göre öğretiminde tutarlılık ve doğruluk sağlamak için uzman görüşleri de alınmıştır. Araştırmaya veri toplamak için dört yayınevinin ders kitaplarının içerik analizi yapılmış ve verilerin dağılımları yeterlik düzeyleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bunu, edatların öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi takip etmiştir. Ders kitaplarının içerik analizine göre, edatlar en fazla C1; en az A1 düzeyinde geçmektedir. Ders kitaplarında en çok vasıta, sebep bildiren edatlar ve soru edatları kullanılmış; tahmin ve amaç bildiren edatlar ise en az kullanılmıştır. TS Corpus'ta en sık kullanılan sebep bildiren edatlardır. Ders kitaplarında edatların öğretimi için 11 tekniğin kullanıldığı belirlenmiştir. Edatların öğretiminde kullanılan en yaygın teknikler boşluk doldurma, cümle tamamlama, çoktan seçmeli ve cümle kurmadır. En az kullanılan teknikler de eşleştirme, açık uçlu sorular, güdümlü yazma, kelimeler ile cümle kurma, kelime havuzundan seçerek yazma, doğru kelimeyi seçme ve güdümlü (cümleden hareketle) konuşmadır.

Keywords

Abstract

The aim of this research was to determine which postpositions should be taught at different levels of proficiency in teaching Turkish as a foreign language and propose an instructional program for their teaching. To that end, the frequency of the postpositions in the course books was analyzed in terms of proficiency levels and the types of teaching activities used for their teaching were examined, and an instructional program for teaching postpositions was proposed. The frequency of the postpositions was examined by using data from the TS Corpus and expert opinions were additionally obtained to ensure consistency and accuracy in teaching them. For data collection, content analysis of the course books by four publishers was conducted and the distributions of the data were calculated considering proficiency levels. This was followed by the examination of the teaching strategies and techniques used in the teaching of postpositions. The frequency of occurrence of the postpositions in the TS Corpus was determined subsequently. The analysis of the corpus data showed that postpositions occurred at the C1 level the most and at the A1 level the least. Course book examinations showed that postpositions used to express the instruments used, cause and those that were used in questions were the most commonly used ones. Postpositions that are used to express predictions and purpose were the least used ones. In the TS Corpus, the most commonly used postpositions were those that express cause. It was determined that 11 techniques were used in the textbooks for the teaching of postpositions. The most common techniques used in the teaching of postpositions were fill-in-the blanks, sentence completion, multiple choice and sentence construction. The least used techniques were matching, open-ended questions, guided writing, making sentences using cue words, word pools to make sentences, choosing the right word and guided speaking based on cue sentences.

Keywords