Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Edatlar için Çerçeve Program
A Proposal for an Instructional Framework for Teaching Postpositions in Teaching Turkish as a Foreign Language

Author : Halit Karatay -Seda KAYA
Number of pages : 1-23

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde düzeylere göre öğretilmesi gereken edatları belirlemek ve öğretimi için bir çerçeve program önermektir. Bu amaçla ders kitaplarındaki edatların sıklığı ve öğretim etkinlikleri düzeylere göre incelenmiş ve edatların öğretilmesi için bir çerçeve program önerilmiştir. Ders kitaplarında belirlenen edatların TS Corpus'taki sıklığı incelenmiş ve düzeylere göre öğretiminde tutarlılık ve doğruluk sağlamak için uzman görüşleri de alınmıştır. Araştırmaya veri toplamak için dört yayınevinin ders kitaplarının içerik analizi yapılmış ve verilerin dağılımları yeterlik düzeyleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bunu, edatların öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin incelenmesi takip etmiştir. Ders kitaplarının içerik analizine göre, edatlar en fazla C1; en az A1 düzeyinde geçmektedir. Ders kitaplarında en çok vasıta, sebep bildiren edatlar ve soru edatları kullanılmış; tahmin ve amaç bildiren edatlar ise en az kullanılmıştır. TS Corpus'ta en sık kullanılan sebep bildiren edatlardır. Ders kitaplarında edatların öğretimi için 11 tekniğin kullanıldığı belirlenmiştir. Edatların öğretiminde kullanılan en yaygın teknikler boşluk doldurma, cümle tamamlama, çoktan seçmeli ve cümle kurmadır. En az kullanılan teknikler de eşleştirme, açık uçlu sorular, güdümlü yazma, kelimeler ile cümle kurma, kelime havuzundan seçerek yazma, doğru kelimeyi seçme ve güdümlü (cümleden hareketle) konuşmadır.

Keywords

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYDÖ), edatlar, Türkçe öğretimi ders kitapları, derlem

Read:

Download: