Mavi Anadoluculuk Hareketi ve Sabahattin Eyüboğluʼnun Millet Anlayışı

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 313-324
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mavi Anadoluculuk Hareketi, Anadolu’nun İlk Çağ uygarlıklarına kadar uzanan köklü tarihini ve bu uygarlıkların günümüze miras bıraktığı kültürel zenginliğini yeniden ortaya çıkarmak isteyen düşünsel, edebî ve kültürel bir oluşumdur. Mavi Anadolucular, Anadolu’yu modern uygarlığın düşünce yapısının temellerinin atıldığı coğrafya olarak kabul eder. Hümanist bir dünya görüşünü ve kültüre bağlı bir milliyetçilik anlayışını benimser. Mavi Anadoluculuk Hareketi’nin önde gelen temsilcilerinden olan Sabahattin Eyüboğlu, bu hareketin bir düşünce olarak gelişimini sağlamıştır. Eyüboğlu, siyaset, eğitim, kültür ve toplumsal meselelerde entelektüel donanımıyla Mavi Anadoluculuk düşüncesinin temsili konusunda en etkili isimdir. Eyüboğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve bütünlüğünü koruyarak varlığını sürdürebilmesi için insanı merkezine alan bir siyasetin benimsenmesine inanır. Bu bakımdan devletin en temel yapı unsuru olan millet kavramının kültür bağlamında ele alınması gerektiğini düşünür. Çünkü milleti oluşturan insandır ve insan, kültürün yaratıcısıdır. Bu nedenle millet kavramı; insanları inançları ve kökenlerine göre ayrıştırarak yapılan tanımlardan ziyade insani değerleri yücelterek bilinçli bir kültür birlikteliği esasına dayandırılmalıdır. Bu çalışmada, Sabahattin Eyüboğlu’nun millet kavramı üzerine düşünceleri ele alınacak ve onun Türk milleti üzerine düşünceleri değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

The Blue Anatolian Movement is an intellectual, literary and cultural formation that wants to revive the deep-rooted history of Anatolia and the cultural richness that these civilizations have inherited today. Blue Anatoliaists consider Anatolia as the geography in which the foundations of modern civilization are laid. It adopts a humanist world view and a culture-bound nationalism. Sabahattin Eyüboğlu, one of the leading representatives of the Blue Anatolian Movement, provided the development of this movement as a thought. Eyüboğlu is the most influential name in the representation of the Blue Anatolian thought with its intellectual equipment in politics, education, culture and social issues. Eyüboğlu believes the adoption of a policy area central to the survival of the people of the Republic of Turkey by preserving the unity and integrity. In this respect, he thinks that the concept of nation, which is the most basic building element of the state, should be handled in the context of culture. Because it is the person who creates the nation and the human is the creator of the culture. Therefore, the concept of nation; It should be based on a conscious cultural unity principle by glorifying human values rather than definitions made by separating people according to their beliefs and origins. In this study, Sabahattin Eyüboğlu's thoughts on the concept of nation will be discussed and his thoughts on the Turkish nation will be evaluated.

Keywords