İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Konuşabilmenin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri: Literatür Taraması

Author:

Year-Number: 2020-8.3
Number of pages: 221-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, İngilizceyi yabancı dil olarak konuşabilmenin öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin literatür incelenmiştir. Bahsedilen öğrenciler, anadil olarak İngilizce bilmeyen öğrencilerdir. Amaç, İngilizce konuşup konuşamamanın öğrenciler üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bahsedilen eğitim İngilizce öğrenmek değildir. Öğrencilerin tercih ettiği herhangi bir çalışma alanı olabilir. Bu süreçte öğrencilerin ne kadar iyi İngilizce konuşabildikleri önemlidir. İngilizcenin aktif kullanımı, öğrencilerin alacakları eğitim sürecinin seyri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Literatürde İngilizce konuşabilmenin etkilerinin öğrencilerin İngilizce konuşma becerileri düzeyine göre değişebileceği vurgulanmaktadır. Bu düzey, olumlu ya da olumsuz etki türlerini belirlemektedir. Olumlu etkiler çok geniş olup öğrencilerin kişisel gelişimini, öğrencilerin sosyal ve kariyer gelişimleri arasında köprü görevi kurarak destekleyebilir. Öğrencilere kariyerlerini geliştirmede önemli etkileri olan girişimciliği sağlayarak özgüven geliştirir. İngilizce konuşmanın akıcılığı, öğrencileri önemli ölçüde etkileyen çeşitli teşvik edici ve biçimlendirici etkilere sahipken, konuşma becerilerinin zayıflığı zorluklara neden olur. Öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarla, teşvik edici ve biçimlendirici etkiler psikolojik, sosyal ve akademik olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmıştır. Olumlu etkilerin kaldıklarında kendilerini rahatsız hissederler. İngilizce konuşma becerisindeki bu eksiklik onların sessiz kalmalarına ve çekingen kalmalarına sebep olur. Bu şartlar altında öğrenciler uzun vadede psikolojik, toplumsal ve akademik olarak olumsuz etkileniyorlar. Sürecin etkinliği öğrenci, öğretmen toplum öğretmen ve bunların birbirleriyle olan iş birliğine bağlıdır.

Keywords

Abstract

In this study, the literature on the effects of being able to speak English as a foreign language on students is examined. The students mentioned are the students who do not speak English as their mother tongue. The aim is to determine the effects of being able to speak English during an English-dominated education process. The education mentioned is not the learning of English. It is any study area that students prefer. According to literature, the effects of being able to speak English may vary according to the level of speaking skills. That level determines the types of impacts which are either positive or negative. The positive impacts are far reaching and can support learners’ personal development bridging over social and career development of the learners. It develops self-confidence providing learners entrepreneurship which has considerable effects on developing their careers. While the fluency of speaking English has several stimulating and formative effects, the weakness of speaking skills causes difficulties. Difficulties that students face and encouraging and shaping effects are psychological, social and academic. The non-English learners feel uncomfortable when they need to speak English. The lack of ability makes them silent and shy. Under such circumstances, learners are affected negatively as psychologically, socially and academically in the long run. The effectiveness of the process depends on students, teachers, society and their cooperation with each other.

Keywords