Akademik Çeviri Eğitimi Veren Lisans Programlarına Yabancı Dil Edincini Geliştirmeye Yönelik Dil Modülü Eklentisi: Sakarya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Örneği
An Additional Language Support for the Improvement of Foreign Language Competence in the Undergraduate Programmes Offering Academic Translation Education: The Case of Translation and Interpreting Department at Sakarya University

Author : Seda KOÇLU -Şaban KÖKTÜRK
Number of pages : 68-79

Abstract

Akademik çeviri öğretiminin temel amaçlarından birisi olan çeviri edinci kazandırmanın birçok alt edinçleri kazandırmaktan geçtiğini söylemek mümkündür. Dil edinci ise çeviri öğretimi alanında büyük bir önem taşımaktadır. Çeviri eğitimi almak isteyenlerin dil bilmeleri ön koşuldur. Öğrencilerin bölüme dil bilmeden giriş yapmaları sorunsalından ve bunun bir sonucu olan öğrenci profilinden hareketle Sakarya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü yeni bir modül eklentisine ihtiyaç duymuş ve müfredatta bazı geliştirmeler yapmıştır. Bu çalışmanın amacı Sakarya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünün 2019-2020 öğretim yılı itibari ile uygulamaya koyduğu ‘Entegre Dil Eğitimi’ modülü ile ilgili betimleyici bir çalışma gerçekleştirmektir. Çalışmada doküman analizi yöntemi ile kurul tutanakları ve ders planı incelenmiş ve eski-yeni plan karşılaştırması yapılmıştır. Böylelikle modül öncesi ve modül sonrası değişiklikler saptanmıştır. Akabinde bu değişiklikler yabancı dil öğretimi konusunda değerlendirilmiş, akademik çeviri öğretimi çerçevesinde olumlu ve olumsuz yanları üzerinde durulmuş ve modülün işlerliğini ölçmek adına önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Akademik Çeviri Eğitimi, Çeviri, Yabancı Dil Edinci, Program Geliştirme.

Read:

Download: