Akademik Çeviri Eğitimi Veren Lisans Programlarına Yabancı Dil Edincini Geliştirmeye Yönelik Dil Modülü Eklentisi: Sakarya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Örneği

Author:

Year-Number: 2020-8.3
Number of pages: 68-79
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akademik çeviri öğretiminin temel amaçlarından birisi olan çeviri edinci kazandırmanın birçok alt edinçleri kazandırmaktan geçtiğini söylemek mümkündür. Dil edinci ise çeviri öğretimi alanında büyük bir önem taşımaktadır. Çeviri eğitimi almak isteyenlerin dil bilmeleri ön koşuldur. Öğrencilerin bölüme dil bilmeden giriş yapmaları sorunsalından ve bunun bir sonucu olan öğrenci profilinden hareketle Sakarya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü yeni bir modül eklentisine ihtiyaç duymuş ve müfredatta bazı geliştirmeler yapmıştır. Bu çalışmanın amacı Sakarya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünün 2019-2020 öğretim yılı itibari ile uygulamaya koyduğu ‘Entegre Dil Eğitimi’ modülü ile ilgili betimleyici bir çalışma gerçekleştirmektir. Çalışmada doküman analizi yöntemi ile kurul tutanakları ve ders planı incelenmiş ve eski-yeni plan karşılaştırması yapılmıştır. Böylelikle modül öncesi ve modül sonrası değişiklikler saptanmıştır. Akabinde bu değişiklikler yabancı dil öğretimi konusunda değerlendirilmiş, akademik çeviri öğretimi çerçevesinde olumlu ve olumsuz yanları üzerinde durulmuş ve modülün işlerliğini ölçmek adına önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

It is possible to say that gaining translation competence, which is one of the main purposes of academic translation education, also involves gaining many sub- competencies. Language competence has great importance in the field of translation teaching. The knowledge of a foreign language is a prerequisite for those who want to study translation. Based on the problematic that students enter the department without the sufficient knowledge of a foreign language and the student profile as a result of this situation, Sakarya University Translation and Interpreting Department needed a new additional module and made some improvements on their curriculum. The purpose of this study is to carry out a descriptive study on the ‘Integrated Language Education’ module, which was put into practice by Sakarya University Translation and Interpreting Department as of the 2019-2020 academic year. In the study, the council minutes and the teaching plan were examined with the document analysis method and a comparison was made between the old and new plan. Pre-module and post-module changes were hereby detected. Subsequently, these changes were evaluated in terms of foreign language teaching. Besides, positive and negative aspects were discussed within the framework of academic translation teaching, and some suggestions were made to measure the functionality of the module.

Keywords