Yabancı Dil Eğitiminde Çeviri Kullanımına Yönelik Öğrenci Algıları ile Çeviri Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author:

Number of pages: 22-32
Year-Number: 2021-9.1

Abstract

Yabancı dil eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler farklı zamanlarda ve farklı dil eğitimi ortamlarında değişkenlik göstermektedir. Bu durum dil öğrenimi ve öğretiminde çeviri kullanımı için de geçerlidir. Özellikle diğer yöntem ve tekniklerden daha fazla tartışma konusu edilen çeviri kullanımı aslında öğrenci ihtiyaçları, eğilimleri hakkında fikir veren çeviriye yönelik algıların bir sonucudur. Dil eğitimi hedefiyle kısa ve uzun vadeli bir öğrenme sürecinde boy gösteren her bir öğrencinin hedef dilde karşısına çıkan bilgileri ana dilde karşılaştırma gayreti içine girmesi, onun çeviriyi bir yardımcı öğrenme unsuru olarak algılamasına ve bu algının kullanım eğilimi ve sıklığına etki edebileceği görüşünün ortaya çıkmasına kapı aralamaktadır. İlişkisel tarama yöntemi kullanılan bu çalışmada öğrenci algılarındaki değişikliğin algıya konu eylemin sıklığıyla ilişkisini tespit ederek öğrenci merkezli eğitim ortamlarında çeviri kullanım sıklığını ayarlamasının yapılması yönünde fikir vermesi hedeflenmiştir. Analiz sonuçları göstermektedir ki bir öğrencinin yabancı dil eğitiminde çevirinin kullanılmasını destekleyen düşüncelere sahip olması çeviri kullanımına büyük oranda etki edebilir. Ancak istisnai ve nadir bir durum olarak çeviriyi kullanmasına ya da kullanmamasına etki etmediği de tespit edilmiştir. Bu durum, öğrencinin ya çeviriyi hangi amaçla kullandığıyla ya da “çeviriyi ötelemekle” ilgili üst-bilişsel bir farkındalık geliştirmemiş olmasıyla bağlantılı bir durumdur.

Keywords

Abstract

The methods and techniques used in foreign language education vary at different times and in different language education environments. This also applies to the use of translation in language learning and teaching. Especially the use of translation, which has been discussed more than other methods and techniques, is actually a result of perceptions towards translation that give an idea about student needs and tendencies. The effort of each student, who shows up in a short and long-term learning process with the aim of language education, to compare the information in the target language in the native language opens the door to his perception of translation as an auxiliary learning element and the emergence of the view that this perception can affect the tendency and frequency of use. In this study, in which the relational survey method was used, it was aimed to determine the relationship between the change in student perception and the frequency of the action subject to perception, and to give an idea to adjust the frequency of translation use in student-centered learning environments. The results of the analysis show that a student's views on translation in foreign language education can greatly affect the use of translation. However, it can be stated that as an exceptional and rare case, it sometimes does not affect the use of translation or not. This is related to the student's lack of meta-cognitive awareness for what either of the purpose the translation is being used or being postponed.

Keywords