Türk Dili Ve Edebiyatı Ders Kitaplarındaki Edebi Sanatların 7E Modeline Göre Öğretimi

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 207-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada yapılandırmacı yaklaşıma dayalı edebiyat eğitimindeki edebî sanatların verimli öğretiminin gerçekleştirilebilmesi için 7E Modeli uygulanmıştır. Yazılı ve sözlü ifadede bağlaşıklık, tutarlılık ve üslubun gelişmesi için edebî sanatların öğrenimi önemlidir. 7E Modelinin, merak uyandırma (excite), keşfetme (explore), açıklama (explain), derinleştirme (elaborate), ilişkilendirme (extend), paylaşma/değişim (exchange) ve değerlendirme (evaluate) basamaklarıyla, Ortaöğretim Edebiyat ders kitaplarındaki edebî sanatlar konusu çerçevesinde etkinlikler düzenlenmiştir. 9.-12. Sınıf Edebiyat Öğretim Programında geçen kazanımlar çerçevesinde edebî sanatların, ne şekilde ele alındığı, ele alınan sanatların ne şekilde öğretildiği, hangi etkinliklerden yararlanıldığı ve bu etkinliklerin yeterlilik seviyeleri değerlendirilmiştir. Doküman analizi yöntemiyle edebî sanatlar taranmıştır. Kontrol ile deney grupları belirlenmiş, ön test ile sorunlar tespit edilmiş, 7E Modeli ile etkinlikler uygulanarak eylem araştırması yapılmıştır. Çalışılan söz konusu etkinliklerdeki ve çalışma kâğıtlarındaki bulgular, içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerle konu ile ilgili uzman görüşüne de başvurulmuştur. 7E Modeli ile öğrenci aktif hâle gelerek tür odaklı edebiyat öğretiminde dört dil becerisini bütünleşik olarak kullanmış ve üniversiteye giriş sınavına yönelik kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, 7E Teaching Model is adopted to accomplish efficient teaching of the figures of speech in literature education based on the constructivist approach. Learning of the figures of speech is essential for the development of cohesion, consistency, and style in written and oral expression. Activities of the 7E Teaching Model within the framework of the figures of speech in High school Turkish Language and Literature Textbooks with the steps of exciting, exploring, explaining, elaborating, extending, exchanging, and evaluating. Within the framework of the achievements in the 9th – 12th grades Literature Curriculum, how the figures of speech were taught, what activities were utilized, and to what extent these activities were efficient were evaluated. With 7E Teaching Model, the student used four language skills integrated into genre-oriented literature teaching by becoming more active in the learning process and accomplished continual learning for the university entrance exam.

Keywords