Türkiye’de Özel Yetenekli Öğrenciler için Türkçe Eğitimi Sorunları ve Çözüm Önerileri

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 123-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm bireyler özel ve tek olup kendine özgü bazı yeteneklerle dünyaya gelmektedir. Ancak bazı bireyler zekâ, yaratıcılık, bilgi üretme ve problem çözme gibi çeşitli özellikler açısından diğerlerine göre üstünlük ya da farklılık göstermektedirler. Alanyazında diğer insanlara nazaran bazı özellikleriyle üstün ve farklı olan bireyler “özel yetenekli” olarak adlandırılmaktadır. Özel yetenekli öğrenciler, yaşıtlarına göre ileri bilişsel kapasiteye sahiptir ve normal programlar yoluyla sağlanamayan geniş kapsamlı öğretim olanaklarına gereksinim duymaktadırlar. Bundan dolayı 21. yüzyılın ilk çeyreği biterken gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de özel eğitim yelpazesi içerisinde çok özel bir alan olan özel yetenekli bireylerin eğitiminin bir disiplin olarak öne çıktığı görülmektedir. Bu durum, özel yetenekli bireylerin desteklenmesine olanak sağlayan çeşitli projelerin doğmasına sebep olmuştur. Bu projelerden biri de Türkiye’deki Bilim ve Sanat Merkezleri’dir (BİLSEM). BİLSEM Türkiye’de özel yetenekli öğrencilerin destek eğitimi aldıkları bir “özel eğitim” kurumudur. Türkçe dersi BİLSEM’de destek eğitimi alan özel yetenekli öğrenciler için zorunlu bir derstir. Türkçe dersinde özel yetenekli öğrencilerin temel dil becerilerinin geliştirilmesine ve yaratıcı bir şekilde dilsel etkileşimde bulunmalarına yönelik proje tabanlı etkinlikler yapılmaktadır. Bu araştırma, BİLSEM Türkçe derslerinde karşılaşılan sorunların araştırıldığı ve çözüm yollarının önerildiği nitel bir çalışmadır. Çalışmadaki nitel veriler, yapılandırılmamış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmeler 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda Türkiye genelindeki farklı BİLSEM’lerde görev yapan on dört Türkçe öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırma bulgularından hareketle on bir farklı sorun alanı tespit edilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Keywords

Abstract

All individuals are special and unique and are born with some unique abilities. However, some individuals show superiority or difference in terms of various features such as intelligence, creativity, knowledge production and problem solving. In the literature, individuals who are superior and different with some features compared to other people are called as “special talented”. Special talented students have advanced cognitive capacity compared to their peers and require extensive teaching opportunities that cannot be achieved through normal programs. thus, as the first quarter of the 21st century ends, both in the world and Turkey, the training of special talented individuals which is a very special area within the range of special education is seen that come to the fore as a discipline. This has led to the emergence of various projects that allow special talented individuals to be supported. One of these projects in Turkey is Science-Art Centers (SAC). Science-Art centers are special education institutions in Turkey where special talented students receive support education. Turkish course is a compulsory course for specially talented students who receive support education at SAC. In Turkish courses, project-based activities are held to develop basic language skills of special talented students and to interact creatively in language. This research is a qualitative study where the problems encountered in Turkish courses in SAC are investigated and solutions are suggested. Qualitative data in the study were collected by unstructured interview technique. Interviews were made with 14 Turkish teachers working in different SACs in Turkey in 2019-2020 Academic Year. Based on the research findings, eleven different problem areas were identified and solution suggestions were presented.

Keywords