Alice Walker’in Meridyen ve Ana Castillo’nun Tanrıdan Çok Uzak Eserlerinde Geçen Cinsiyetçilik Teması

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 382-388
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumdaki önyargı ve ayrımcılık olarak bilinen cinsiyetçilik kavramı bir kişinin diğerinden cinsiyeti yönüyle üstün olduğunu savunan bir ideolojidir. Toplumun kadın-erkek çatışmalarına sebep olan bu ideoloji nefret içeriklidir. Cinsiyetlere göre yargılayarak ırkçılığa benzer önyargılar ile toplumları yönlendiren bu görüş yüzünden bazı kişi ya da kişiler kadın ya da erkek oldukları için psikolojik ya da fiziksel içerikli olumsuz davranışlara maruz kalmaktadırlar. Bir kişi ‘kötü, eksik ya da yetersiz’ olarak tanımlandığında bu durum ‘Cinsiyetçilik’ olarak kabullenilmektedir. Kültürel baskıların bir sonucu olan bu düşünce ailede başlamaktadır. Karşı tarafı aşağılamak amacıyla kullanılan cinsiyetçi genelleme ve tanımlamalarla da toplumda cinsel kimlik üzerinden baskılar yapılmaktadır. Basmakalıp inanışlar ile cinsiyet rollerin konusunda eşit olmayan bir bakış açısıyla ayrımcılık yaparak gelenek ve kurallara dayalı bir toplum görüşüne dayanan bu düşünce toplumları olumsuz olarak yönlendirmektedir. Cinsiyet ayrımcılığı her toplumda görülmektedir ve bununla beraber eğitim düzeyini ve de dolaylı olarak ülkelerin gelişmişlik düzeyini olumsuz etkilemektedir. Geri kalmış, ezilmiş ve dışlanmış toplumlarda görülmesi daha yaygın olan cinsiyetçilik önyargısı, hem dışarıdan hem de toplumun kendi içinde uyguladığı öğrenilmiş ve klişeleşmiş bir gelenek halini almıştır. Daha derin bir bakış açısı ile ele alındığında bu toplumların dışarıdan gördükleri baskıları kendi içinde de yaşatmakta olduğu görülmektedir. ‘Irkçı’ bir bakış açısı ile başkalarının yaşamlarını kısıtlama ve ayrıştırma psikolojisi altında yaşayan toplumlar aile geleneklerine de ayrımcı bakış açılarını yansıtmaktadırlar. Irkçılık ideolojisinin kapsadığı ayrımcı görüşler ‘Cinsiyetçilik’ ideolojisine neden ya da nedenler yaratmaktadır. Bu çalışmada Alice Walker’ın Meridyen ve Ana Castillo’nun Tanrı’dan Çok Uzak adlı eserlerinde geçen ‘Cinsiyetçilik’ önyargısı psikolojik görüşler çerçevesinde incelenecektir. Romanlar, alıntılar ışığında ırkçılık ve cinsiyetçilik kavramları karşılaştırılarak analiz edilecektir.

Keywords

Abstract

The concept of sexism, known as prejudice and discrimination in society, is an ideology that argues that one person is superior to another in terms of gender. This ideology, which causes women-man conflicts, is hateful. Because of this view that guides societies with prejudices similar to racism by judging by sex, some people or individuals are exposed to psychological or physical negative behaviors because they are women or men. When a person is defined as "bad, incomplete or inadequate", this situation is accepted as "Sexism". This idea, which is a result of cultural pressures, begins in the family. With the sexist generalizations and definitions used to insult the other side, pressures are made on the sexual identity in the society. This thought, which is based on a tradition and rules-based society view by discriminating with stereotypical beliefs and gender roles from an unequal perspective, directs societies negatively. Gender discrimination is seen in every society, however, it negatively affects education level and indirectly the level of development of countries. The prejudice of sexism, which is more common in backward, oppressed and excluded societies, has become a learned and stereotyped tradition applied both externally and within society itself. Taken from a deeper perspective, it is seen that these societies are experiencing the pressures they see from the outside. Societies living under the psychology of restricting and differentiating others' lives with a 'racist' perspective also reflect discriminatory perspectives on family traditions. Discriminatory views covered by the ideology of racism constitute the cause or causes of the "Sexism" ideology. In this study, the prejudice of "Sexism" in Alice Walker's Meridian and Ana Castillo's Far From God will be examined within the framework of psychological views. These novels will be analyzed by comparing the concepts of racism and sexism in the light of quotations.

Keywords