İyi Bir Almanca Öğretmeni Özelliklerine Yönelik Almanca Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Author :  

Year-Number: 2020-8.4
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-12 08:45:30.0
Language : Türkçe
Konu : Filoloji, Alman Dili Eğitimi
Number of pages: 296-304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Almanca Öğretmenliği Öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda “nasıl iyi bir Almanca Öğretmeni olunur?” sorusunun cevaplanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ana problem cümlesi “Almanca Öğretmen adaylarının iyi bir Almanca Öğretmeni özelliklerine yönelik görüşleri nelerdir?” olarak belirlenmiş ve katılımcılara “Sizce iyi bir Almanca Öğretmeninin özellikleri nasıl olmalıdır?” sorusu yöneltilmiştir. Bu çalışma nitel araştırma yöntemiyle ve olgu bilim deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinde Almanca Öğretmenliği eğitimi alan öğretmen adayları, örneklemini ise Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği bölümünde eğitim alan 10 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmadaki veri toplama aracı, 1 adet yarı yapılandırılmış görüşme formundan oluşmaktadır. Veriler 2020-2021 eğitim yılı güz dönemi içerisinde toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların verdikleri cevaplar ışığında Kodlar ve Temalar belirlenmiş, bu Kodları ve Temaları oluşturan katılımcı ifadelerine de doğrudan yer verilmiştir. Bu çalışmanın Almanca Öğretmenlerine ve Almanca Öğretmen adaylarına faydalı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to learn how to be a good German teacher in line with the opinions of German Teaching Students. is the answer to the question. For this purpose, the main problem sentence is "What are the opinions of German teacher candidates about the characteristics of a good German teacher? “How do you think the characteristics of a good German teacher should be?” The question has been posed. This study is designed in qualitative research method and phenomenology design. German Teacher Education Faculty in Turkey in the universe of the study area teacher training candidates, the sample of the Haci Bektas Veli Nevsehir University Faculty of Education teaching German part in the training area consists of 10 teachers. The data collection tool in the study consists of 1 semi-structured interview form. The data were collected in the fall semester of the 2020-2021 academic year. Content analysis method was used in analyzing the data. In the study, Codes and Themes were determined in the light of the answers given by the participants, and the participants' expressions that made these Codes and Themes were directly included. It is thought that this study will be beneficial for German teachers and prospective German teachers.

Keywords


 • Altunya, N. (2006). Gazi Eğitim Enstitüsü 1926-1980. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.

 • Ay, Ş. &Yurdabakan, İ. (2015). Öğretmen adaylarına göre etkili öğretmen özellikleri ve bu özellikler açısından öz-yeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(33), 148166.

 • Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

 • Başaran, B. (2017). Teknolojik Gelişme ve Araştırma Arasında; Yabancı Dil Öğretimi İçin Kritik Bir Boşluk. TurkishStudies, International PeriodicalfortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 12(32), 49-63.

 • Borg, S. (2006). TheDistinctiveCharacteristic of Foreign Language Teachers. Language TeachingResearch, 10(1), 3-31.

 • Can, D. (2020). Almanca Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançlarının ve Mesleki Tutumlarının İncelenmesi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences, 1 (1), 1-31.

 • Ersan, K. (2019). Türkiye’de Yabancı Dil Öğrenme ve Sorunları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Güven, D. (2010). Profesyonel Bir Meslek Olarak Türkiye’de Öğretmenlik. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. 27 (2), 14-21.

 • Karataş, K. (2020). Öğretmenlik Mesleğine Kuramsal Bir Bakış. Electronic Journal Of EducationSciences, 9(17), 39-56.

 • Kızıltepe, Z. (2002). İyi ve etkili öğretmenlik. Eğitim ve Bilim Dergisi, 27(126), 10-14.

 • Morgan, D. L. (1996). Focusgroups as qualitativeresearch. New York: Sagepublications.

 • Nayman, K. (2020). 2017 Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Kapsamında Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüş ve Deneyimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Nye, B.,Spyros, K., Larry, V.H. (2004). How largeareTeacherseffects? Educational Evaluation andPolicy Analysis, 26 (3), 237-257.

 • Opdenakker, M. C. &Damme, J. V. (2006). TeacherCharacteristicsandTeachingStyles as EffectivenessEnhancingFactors of ClassroomPractice. TeachingandTeacherEducation, 22, 1-21.

 • Özden, Y. (1999). Eğitimde dönüşüm eğitimde yeni değerler. Ankara: Pegem A Yayınları.

 • Piburn, M. D. & Baker, D. R. (1993). If I weretheTeacher. QualitativeStudy of AttitudeTowardScience. ScienceTeacherEducation, 77(4), 393-406.

 • Sandelowski, M. (1986). The problem of rigor in qualitativeresearch. Advances in NursingScience, 8(3), 27-37.

 • Seale, C. (1999). Quality in qualitativeresearch. QualitativeInquiry, 5(4), 465-478.

 • Shishavan, H. B. &Sadeghi, K. (2009). Characteristics of an Effective English Language Teacher as PerceivesbyIranianTeachersandLearners of English. English Language Teaching, 2(4), 130-143.

 • Sternberg, R.,Horvarth, J. (1995). A prototyp of expertTeaching. EducationalResearcher, 24, 9-17.

 • Şahin, A. (2011). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 239-259.

 • Taşçı, G.,Altun, A., Soran H. (2008). Biyoloji öğretmen adaylarının öğrenme stratejilerinin belirlenmesi üzerine Nitel bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 284-296.

 • Taşkaya, S. M. (2012). Nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özelliklerin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(33), 283-298.

 • Vadillio, R. S. M. (1999). Research on theGood Language Teacher. EPOS, 15, 347-361.

 • Wayne, A. J. &Youngs, P. (2003). TeacherCharacteristicsandStudentAchievmentGains: A review. Review of EducationalResearch, 73, 89-122.

 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin

                                                                                                    
 • Article Statistics