Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan İleri Düzey (C1-C2) Ders Kitaplarındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin Karşılaştırılması

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 279-295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan Gazi TÖMER Yabancılar İçin Türkçe C1 İleri Düzey ve Yunus Emre Enstitüsü C1-C2 ileri düzey ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik seviyelerini belirlemek ve bu metinlerdeki okunabilirlik seviye düzeylerinin öğrenci düzeyine ne kadar uygun olduğunu saptamaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılan çalışmada araştırmacı tarafından ders kitaplarındaki metinlerin hece, sözcük ve cümle uzunlukları hesaplanmıştır. Elde edilen veriler Ateşman’ın (1997) Türkçeye uyarladığı Flesch formülü kullanılarak analiz edilmiş ve metinlerin okunabilirlik puanları belirlenmiştir. Üç kitap arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için okunabilirlik ortalamaları karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda üç kitap arasında sözcük uzunluğu, cümle uzunluğu ve okunabilirlik puanları arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Yunus Emre Enstitüsü C2 düzeyi ders kitabının Yunus Emre Enstitüsü C1 ve Gazi C1 düzeyi ders kitaplarına göre daha zor düzeyde metinlerden oluştuğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarından hareketle bu alanda ders kitabı hazırlayanlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of study is to determine the readability level of the texts in the Turkish C1 Advanced Level and Yunus Emre Institute C1-C2 level textbooks prepared for teaching Turkish to foreigners and to determine how appropriate the level of readability levels of these texts are to the student level. In this study, one of the qualitative research methods, document analysis method was used. The syllable, word and sentence lengths of the texts in the textbooks were calculated by the researcher. The data obtained were analyzed using the Flesch formula, adapted by Ateşman (1997) into Turkish, and readability scores of the texts were determined. The readability averages were compared to determine whether there were statistically significant differences between the three books. As a result of the research, it was determined that there was a significant difference between word length, sentence length and readability scores among three books. According to the results of the study, it was determined that the C2 level textbook of the Yunus Emre Institute consisted of more difficult texts than the C1 and Gazi C1 textbooks of the Yunus Emre Institute. Based on the results of the research, suggestions were made for those who prepared textbooks in this field.

Keywords