Gezi Yazısını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 65-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada gezi yazılarının kendine has özelliklerini tespit ederek gezi yazılarını değerlendirme ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının yazdıkları gezi yazılarının ne düzeyde olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili literatür taranarak gezi yazılarında konu, anlatım, dil ve üslup, kullanılan teknikler incelenerek tespit edilmiştir. Ölçekte bir metinde bulunması gereken temel özellikler de yer almaktadır. Çalışma nitel olup tarama modelindedir. Araştırmada kullanılacak ölçeğin geliştirilmesiyle ilgili gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yürütülmüştür. Güvenirlik için puanlayıcı içi ve puanlayıcılar arası; geçerlik için kapsam geçerliği ve görünüş geçerliği başlıkları dikkate alınmıştır. Çalışma grubunu bir üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 45 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçekte 1 en alt 7 en çok beceri düzeyini gösterdiği dikkate alındığında en başarılı alt boyut cümle düzeyinde yaklaşık 6 ortalama ile iyi; diğerleriyle karşılaştırıldığında en düşük beceri gösterilen alt boyut yaklaşık 5 ortalama ile gezi yazısı tür özellikleridir.  Sonuç olarak öğrencilerin gezi yazısı yazma becerilerinin genel olarak ortalamanın üstünde biraz iyi ile iyi düzeyleri arasında olduğu görülmüştür. 

Keywords

Abstract

In the study, it was aimed to develop a measurement tool for the evaluation of travel writings by determining the unique features of travel writings. In addition, the level of travel writings written by Turkish teacher candidates was tried to be revealed. For these purposes, the relevant literature was scanned and the subject, expression, language and style in travel writings were determined by examining the techniques used. In addition, the scale includes the basic features that should be found in a text. The study is qualitative and in scanning model. Necessary validity and reliability studies have been carried out for the development of the scale to be used in the research. In the stage of scale development, intra-rater and inter-rater reliability, content validity and face validity were taken into consideration. The study group consists of 45 students studying in the Turkish Language Teaching Department of a university. Considering that 1 indicates the lowest 7 and the highest skill level in the scale, the most successful sub-dimension is good with approximately 6 average at sentence level; Compared to the others, the sub-dimension with the lowest skill is about 5 average and travel writing genre features. As a result, it was seen that the students' travel writing skills were above average.

Keywords