Gezi Yazısını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması

Author :  

Year-Number: 2020-8.4
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-20 15:11:02.0
Language : Türkçe
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 65-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada gezi yazılarının kendine has özelliklerini tespit ederek gezi yazılarını değerlendirme ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının yazdıkları gezi yazılarının ne düzeyde olduğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda ilgili literatür taranarak gezi yazılarında konu, anlatım, dil ve üslup, kullanılan teknikler incelenerek tespit edilmiştir. Ölçekte bir metinde bulunması gereken temel özellikler de yer almaktadır. Çalışma nitel olup tarama modelindedir. Araştırmada kullanılacak ölçeğin geliştirilmesiyle ilgili gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yürütülmüştür. Güvenirlik için puanlayıcı içi ve puanlayıcılar arası; geçerlik için kapsam geçerliği ve görünüş geçerliği başlıkları dikkate alınmıştır. Çalışma grubunu bir üniversitenin Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 45 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçekte 1 en alt 7 en çok beceri düzeyini gösterdiği dikkate alındığında en başarılı alt boyut cümle düzeyinde yaklaşık 6 ortalama ile iyi; diğerleriyle karşılaştırıldığında en düşük beceri gösterilen alt boyut yaklaşık 5 ortalama ile gezi yazısı tür özellikleridir.  Sonuç olarak öğrencilerin gezi yazısı yazma becerilerinin genel olarak ortalamanın üstünde biraz iyi ile iyi düzeyleri arasında olduğu görülmüştür. 

Keywords

Abstract

In the study, it was aimed to develop a measurement tool for the evaluation of travel writings by determining the unique features of travel writings. In addition, the level of travel writings written by Turkish teacher candidates was tried to be revealed. For these purposes, the relevant literature was scanned and the subject, expression, language and style in travel writings were determined by examining the techniques used. In addition, the scale includes the basic features that should be found in a text. The study is qualitative and in scanning model. Necessary validity and reliability studies have been carried out for the development of the scale to be used in the research. In the stage of scale development, intra-rater and inter-rater reliability, content validity and face validity were taken into consideration. The study group consists of 45 students studying in the Turkish Language Teaching Department of a university. Considering that 1 indicates the lowest 7 and the highest skill level in the scale, the most successful sub-dimension is good with approximately 6 average at sentence level; Compared to the others, the sub-dimension with the lowest skill is about 5 average and travel writing genre features. As a result, it was seen that the students' travel writing skills were above average.

Keywords


 • Andrade, H. G. (1997). Understanding Rubrics. Educational Leadership, 54(4), 14-17.

 • Asiltürk, B. (2009). Edebiyatın Kaynağı Olarak Seyahatnameler. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 4 /1-I Winter 2009

 • Atılgan, H., Kan, A. ve Doğan, N. (2007). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2. Basım). Ankara: Anı.

 • Basumatary, B. B. (2018). Importance of Travel Writing in Literature. International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology. V. 4, I. 5. ISSN: 2454-132X.

 • Batur, Z. & Altun Alkan, H. (2020). “Otobiyografi Yazma Becerisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 6(34): 1318-1328.

 • Çelik, A. (2019). Gezi Yönteminin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisinin ve Gezi Yazısı Yazma Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 20, Sayı 1, Nisan, 2019. DOI: 10.29299/kefad.2018.20.01.013.

 • Demir Bilican, S. ve Yıldırım, Ö. (2019). Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi İçin Dereceli Puanlama Anahtarı Geliştirme Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education) 47: 457-473 doi: 10.9779/pauefd.588565.

 • Di Giovine M. A. (2009). Travel, Travel Writing, and the Construct of European Identity. doi:10.3167/jys.2009.10020. VOL. 10 ISSUE 2: 109–118

 • Evci, N. ve Aylar, F. (2017). Derleme: Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Doğrulayıcı Faktör Analizinin Kullanımı. Sosyal Bilimler Dergisi. Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s. 389-412.

 • Goodrich, A. H. (2001). The Effects Of İnstructional Rubrics On Learning To Write. Current Issues ID Education.

 • Güneş, F. (2011). Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Türkçe Öğretmenlerince Değerlendirilmesi Üzerine. ISSN: 1300-302X.OMÜ Eğitim Fakültesi.

 • Güneş, F. (2016). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.

 • Jonsson, A., ve Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences. Educational Research Rewiew, 2(2007), 130-144.

 • Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (32. Basım). Ankara. Nobel Yayınevi.

 • Kaya, E. ve Ekiçi, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Gezi Yazılarından Yararlanma: Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Yazıları Örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. YIL: 19 S: 1, Nisan 2015.

 • Leitch, S. (2019). Visual Images in Travel Writing. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316556740.030. pp 456-473.

 • Maden, S. (2008). Türk Edebiyatında Seyahatnameler ve Gezi Yazıları. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. S. 37. Erzurum.

 • Mishra, S. (2014). Travelogues: An Innovatıve And Creatıve Genre Of Lıterature. International Journal of English and Literature (IJEL). ISSN(P): 2249-6912; ISSN(E): 2249-8028 Vol. 4, Issue 4, Aug 2014, 45-50

 • Ortaylı, İ. (1992). 19. Asırdan Zamanımıza Hindistan Üzerine Türk Seyahatnameleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47: 271-277.

 • Sohrabi, N. (2012). Taken for Wonder Nineteenth-Century Travel Accounts From Iran to Europe. Oxford University Press. New York.

 • Soydaş, H. (2016). Gautıer’in İstanbul ve Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi Adlı Eserleri Üzerine Bir Edebî Tür İncelemesi: Gezi Yazısı. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/2 2016 s. 705-719

 • Thompson, C. (2011). Travel Writing. Routledge. London.

 • Tekşan, K., Akkaya, S. E. ve Çinpolat, E. (2019). Gülten Dayıoğlu’nun gezi kitapları üzerine bir değerlendirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 368-383.

 • Tekin, H. (2004). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (17. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi

 • Zilcosky, J. (2008). Travel Writing: The Poetics and Politics of the Modern Journey. University of Toronto Press.

                                                                                                    
 • Article Statistics