Covid-19 Sürecinde Türkçe Dersi Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-20 15:07:43.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe eğitimi
Number of pages: 110-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de Türkçe dersleri 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı kazanımları doğrultusunda yürütülmektedir. Derslerde okuma, dinleme, konuşma ve yazma kazanımları çerçevesinde öğrencilerin ana dili becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Covid-19 pandemi süreci bütün sektörlerde olduğu gibi eğitim faaliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Bu süreçte okullar kapatılmış ve yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Bu durum Türkçe derslerinde gerçekleştirilen uygulamalarda da değişimi zorunlu kılmıştır. Bu çalışmada Covid-19 uzaktan eğitim sürecinde Türkçe dersinde gerçekleştirilen uygulamalar öğretmen görüşleri bağlamında araştırılmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grubunun oluşturulmasında amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunda 8 kadın 7 erkek toplam 15 Türkçe öğretmeni yer almaktadır. Araştırma verileri görüşme yoluyla toplanmıştır. Pandemi kuralları doğrultusunda görüşmelerin bir bölümü online olarak gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin çözümlenmesinde nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre uzaktan eğitim sürecinde öğretmenler belirlenen temel kazanımlar üzerinden derslerini online olarak yürütmüşlerdir. Buna göre ders konuları azaltılmıştır. Bu süreçte öğretmenler en çok yazma kazanımlarının edindirilmesinde zorlandıklarını belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

Turkish courses in Turkey are carried out according to the acquisitions of the 2019 Turkish Course Curriculum. The course aims to improve students' native language skills within the framework of reading, listening, speaking and writing acquisitions. Covid-19 pandemic process negatively affected educational activities as in all sectors. During this period, schools were closed and face-to-face education was suspended. This situation necessitated the change in the practices carried out in Turkish courses. In this study, the applications carried out in the Turkish course in the Covid-19 distance education process are investigated in the context of teachers' opinions. One of the qualitative research approaches, case study was used in the study. A working group was formed in the research. Purposeful sampling method was used in forming the study group. There are 6 female and 7 male teachers in the study group. Research data were collected through interviews. Most of the interviews were conducted online in line with the pandemic rules. Descriptive analysis, one of the qualitative data analysis methods, was used in analyzing the collected data. According to the results of the research, teachers conducted their lessons online based on the basic acquisitions determined. Accordingly, the course subjects were reduced. In this process, the teachers stated that they had the most difficulty in acquiring writing acquisitions.

Keywords