Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sadeleştirilmiş Metinlerin Okuduğunu Anlamaya Etkisi: Nasrettin Hoca Fıkraları Örneği

Author:

Year-Number: 2021-9.1
Yayımlanma Tarihi: 2021-03-16 14:35:47.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 230-242
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil ve kültür birbirinin içine sentezlenmiş iki temel kavramdır. Dil öğretiminin amaçlarından birinin de bu bağlam çerçevesinde kültür öğretimi olduğu söylenebilir. Kültürü en iyi yansıtan ürünler ise onu yaşatan halkın ürettiği masal, efsane, fıkra gibi türler olarak ele alınabilir. Türkçenin öğretiminde içerdiği kültürel birikim ve dil zenginliği açısından kullanılabilecek en önemli kaynaklardan biri fıkralardır. Hedef dili öğrenenlerin o toplumun folklorik eserlerini okuyabilmesi ve anlatabilmesi de bu alanın amaçlarından biridir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen B1 seviyesi öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçlarını uzman görüşleri alınarak sadeleştirilmiş olan okuma metinleri ve metne bağlı okuduğunu anlama soruları oluşturmaktadır. Kontrol-gruplu son test deseni ile desenlemiş olan çalışmada, orijinal okuma metinleri ve metne bağlı okuduğunu anlama soruları öğrencilere son test olarak uygulanmıştır. Veriler, elektronik ortamda analiz edilmiş ve betimsel şekilde yorumlanmıştır. Çalışma sonucunda, test sonuçlarının deney grubundaki katılımcıların lehine anlamlı düzeyde bir fark göstermesi, sadeleştirilmiş metinler yoluyla yapılan okuma anlama çalışmalarının orijinal metinlere kıyasla daha başarılı olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

Language and culture are two basic concepts synthesized inside each other. It can be said that one of the aims of language teaching is culture teaching within the framework of this context. The products that reflect culture best can be considered as genres such as fairy tales, legends and anecdotes produced by the people who keep it alive. Anecdotes are one of the most important sources that can be used in the teaching of Turkish in terms of cultural background and language richness. One of the aims of this field is that those who learn the target language can read and explain the folkloric works of that society. The study group of the research consisted of B1 - level students who learn Turkish as a foreign language. The reading texts simplified by taking the expert opinions and the reading comprehension questions were used to collect the data. In the study, which was designed with a control-group post-test design, the original reading texts and the reading comprehension questions were applied to the students as a post-test. The data were analyzed electronically and interpreted descriptively. As a result of the study, it was found out that there was a significant difference in favor of the participants in the experimental group and that the reading comprehension studies conducted through simplified texts were more successful than the original texts.

Keywords