Covid 19 Salgının Türkçe Eğitiminde Neden Olduğu Öğrenme Kayıplarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2021-9.2
Number of pages: 62-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinden hareketle Covid 19 salgını sürecinde Türkçe eğitiminde yaşanan öğrenme kayıplarına ilişkin durum tespiti yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması olarak yürütülmüştür. Araştırmaya Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 131 Türkçe öğretmeni katılmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen görüşler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda Covid 19 salgını sürecinde uygulanmakta olan uzaktan eğitim imkânlarının MEB 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki özel amaçların karşılanabilmesi açısından yetersiz olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine göre Covid 19 salgını sürecinde uygulanmakta olan uzaktan eğitimin Türkçe eğitiminde öğrenme kayıplarına neden olduğu tespit edilmiştir. Covid 19 salgını sürecinde uygulanmakta olan uzaktan eğitimin dil becerileri öğretiminde en fazla yazma becerisi alanında öğrenme kayıplarına neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sıarsıyla okuma becerisi, dilbilgisi öğretimi, konuşma becerisi, dinleme/izleme becerisi alanında da uzaktan eğitim sürecinde öğrenme kayıplarının yaşandığı belirlenmiştir. Türkçe öğretmenlerinin Covid 19 salgını sürecinde Türkçe eğitiminde yaşanan öğremne kayıplarına yönelik telafi çalışmaları yapmaya çalıştıkları ancak yaşanan sorunlardan dolayı telafi çalışmalarının verimli olmadığı anlaşılmaktır. Araştırmaya katılan Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine göre öğrenme kayıplarına yönelik telafi çalışmalarının ancak yüz yüze eğitim yoluyla yapılabileceği belirlenmiştir.  Uzaktan eğitim uygulamalarının MEB 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uygulanabilirliğine yönelik geliştirilmesi gerekmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde Türkçe eğitiminde yaşanan öğrenme kayıplarının önlenebilmesi açısından MEB 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın uzaktan eğitim imkânları göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerekmektedir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the situation regarding learning losses in Turkish education during the Covid 19 outbreak, based on the views of Turkish teachers. For this purpose, the opinions of Turkish teachers were consulted. The research was conducted as a case study, which is one of the qualitative research designs. Research 131 Turkish teachers working in different provinces of Turkey participated. The opinions obtained with the semi-structured interview form developed in line with expert opinions were analyzed using content analysis and descriptive analysis method. As a result of the research, it was seen that the distance education opportunities implemented during the Covid 19 outbreak were insufficient in meeting the special objectives of the Turkish Language Teaching Program. It was determined that distance education, which was implemented during the Covid 19 outbreak, caused the most learning losses in the field of writing skills in teaching language skills. In addition, it has been determined that learning losses are experienced in the field of reading skills, grammar teaching, speaking skills, listening / watching skills, respectively, in the distance education process. In order to prevent the learning losses in Turkish education during the distance education process, Turkish Language Teaching Program should be organized considering the distance education opportunities.

Keywords