Les Pratiques des Compétences Linguistiques dans Une Classe de Langue Etrangère

Author:

Year-Number: 2021-9.2
Number of pages: 139-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğrenimi ya da edinimi üç aşamalı olarak gerçekleşir. İlki, öğrencinin hedef dilde eşdeğer bir anlam aradığı ya da yarattığı bilişsel bir aşamayla başlar. İkincisi, anlama ve hatırlamaya dayalı gelişim gösteren bir süreçtir ki bu aşamada öğrenilenler özümsenir. Son aşama ise ulaşılması gereken son hedeftir. Bir başka deyişle, öğrenilen bilginin yeniden üretilmesidir. Bu üçlü yapının temel bileşeni ise kullanılacak olan yöntem ve becerilerin hangisi olduğunu belirlemektir. Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni, sınıflama ve ölçütler aracılığıyla dil becerilerini okuma, dinleme, yazma, sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma gibi düzlemlere ayırmaktadır.  Bu dil beceri derecelerini de A, B ve C olmak üzere temel, bağımsız ve yetkin kullanıcı olarak üç aşamaya ayırma ise dil kullanım yetkinliğini ifade etmektedir. Çağdaş öğretim yaklaşımları dilin yalnızca bilişsel düzlemdeki kullanımı değil duyuşsal boyutuyla da ele alırlar. Dilin sözcük bilgisi ve temel yapılardan oluştuğu düşüncesini benimseyen geleneksel öğretim yaklaşımları bilgi merkezli öğretimi benimserlerken, çağdaş kuramlar öğreneni merkeze oturttukları bir yaklaşımdan yanadırlar. Öğretilen bilgiden çok bu bilginin anlamlı bir şekilde öğretilmesi önemlidir. Bu bileşenler, yazılı anlama ve anlatma becerilerinin yanı sıra sözlü anlama ve anlatma becerilerini içerir. Ayrıca dilbilgisi, sesbilgisi, kültür ve leksik gibi üç alt beceriyle doğrudan ilintilidir. Bu amaçla bu çalışmada bu beceriler içerdikleri anlamlar kadar dil öğretimi/öğreniminde sahip oldukları öncelikler bakımından da değerlendirilmiştir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile yürütülmüştür.

Keywords

Abstract

Learning or acquiring a foreign language takes place in three stages. The first begins with a cognitive. This is a mental stage where the learner seeks or creates an equivalent meaning in the target language. Second, it is a process that develops on the basis of comprehension and memorization, the stage at which the gains are absorbed. In the last step, this is the final goal to be reached. In other words, it is the reproduction of the information learned. The basic element of this triad is to determine the methods and skills to be used. The Common European Framework of Reference for Languages divides language skills into levels such as reading, listening, writing, speaking and conversing through classification and criteria. This refers to the division of the language proficiency levels into three stages A, B and C as a basic, independent and competent user and thus expresses the proficiency in using the language. Contemporary pedagogical approaches deal with the use of language not only cognitively but also in its affective dimension. While traditional pedagogical approaches that embrace the idea that language is made up of vocabulary and basic structures adopt knowledge-centered instruction, contemporary theories favor an approach that puts the learner at the center. These components include written comprehension and expression skills as well as oral comprehension and expression skills. In addition, it directly concerns three sub-skills such as grammar, pronunciation, culture and vocabulary. To this end, in this study, these skills were assessed according to their language teaching / learning priorities as well as their meaning. The study was carried out with the document analysis technique, which is one of the qualitative research methods.

Keywords