Yabancılara Türkçe Öğretimi Setlerindeki Atasözleri Ve Deyimlerin Kültür Aktarıcılığı Görevi: Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı (C1) Örneği

Author:

Number of pages: 77-100
Year-Number: 2021-9.2

Abstract

Türkçe, son yıllarda kullanıcı ve öğrenen sayısını arttırarak evrensel bir dil olma yolunda ilerlemektedir. Türkçenin öğretilmesi amacıyla da Yabancılara Türkçe Öğretim setleri hazırlanmaktadır. Dilimizin gizemli ve bir o kadar da ilginç yönüne bu setlerde kullanılan atasözleri ve deyimler sayesinde tanık oluruz. Bu kalıp yapılar kültür aktarıcılığının olmazsa olmazı olarak, öğretim setlerinde ve ders kitaplarında yer alır. Dil öğrenen kişinin ilk başvuru kaynağı ders kitapları olduğuna göre dil öğrenimi ve öğretimi çalışmalarında karşımıza çıkan ilk kültür öğeleri de deyim ve atasözleridir. Bu çalışmada amaç; yabancılara Türkçe öğretimi yapmak için hazırlanmış Yedi İklim Türkçe Seti (C1) seviyesi ders kitabında yer verilen atasözü ve deyimlerin tespit edilmesi, bu kalıp yapıların ders kitabındaki temalara dağılımlarının incelenmesi ve kültür aktarım aracı olarak üstlendikleri görevlerin ortaya koyulmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın başında literatür taraması gerçekleştirilip kitaptaki verilere ulaşılmış, daha sonra ise nitel bir araştırma yöntemi olan belgesel tarama tekniğine uygun şekilde elde edilen verilere göre deyim ve atasözleri belirlenmiştir. Kitaptaki metinlerde ve etkinliklerde toplamda 540 adet deyime, 37 adet ise atasözüne rastlanmıştır. Belirlenen atasözleri ve deyimlerin, Türk kültüründen izler taşıdığı ve günlük yaşamda kurduğumuz cümleler içerisinde genellikle geçtikleri görülmektedir. Araştırma sonunda durum tespiti yapılarak atasözleri ve deyimlerin kültür aktarımındaki görevleri belirtilmiştir. Ayrıca, dil öğretimi sürecinde üstlendikleri kültür aktarıcılığının Türkçe öğretimindeki gerekliliği ve ehemmiyeti ortaya konmuştur. 

Keywords

Abstract

Turkish has been on its way to becoming a universal language by increasing the number of users and learners in recent years. In order to teach Turkish, Turkish Teaching Sets for foreigners have been prepared. We witness the mysterious and interesting feature of our language through the proverbs and idioms used in these sets. These stereotypes have been included in teaching sets and textbooks as an indispensable part of cultural transfer. Since the first reference source for a language learner is textbooks, the first cultural elements we come across in language learning and teaching studies are idioms and proverbs. The purpose of this study is; to determine the proverbs and idioms in the Yedi İklim Turkish Course Book (C1), prepared to teach Turkish to foreigners, to examine the distribution of these stereotypes to the themes in the textbook and to reveal the roles they undertake as a cultural transfer tool. Qualitative research method was used in the study process. At the beginning of the study, a literature review was conducted and the data was obtained, and then the idioms and proverbs were determined according to the data obtained in accordance with the documentary scanning technique, which is a qualitative research method. In total, 540 idioms and 37 proverbs were found in the texts and activities in the book. It is seen that the proverbs and idioms determined have traces of Turkish culture and are generally used in sentences we make in daily life. As a result, the situation was determined and the roles of proverbs and idioms in cultural transfer were specified. In addition, the necessity and importance of the cultural transfer they undertake in the language teaching process in Turkish teaching were revealed.

Keywords