İki Dilli Suriyeli Göçmen Ailelerin Dil Stratejileri

Author:

Number of pages: 360-378
Year-Number: 2021-9.2

Abstract

Aile içi dil stratejileri; ailelerin hayat şartları, eğitim seviyeleri, ihtiyaçları doğrultusunda farklılık arz etmektedir. Göçmen aileler, gittikleri ülkede azınlık konumunda oldukları için ana dillerini koruma içgüdüsüyle ve toplum dilini edinme sürecine kadar ev içi-ev dışı stratejisini kullanmayı tercih etmektedirler. Toplum dilini edindikçe ve çocukları toplum diliyle büyüdükçe “serbest değişim” stratejisine geçiş yapabilmektedirler. Bu çalışmayla Suriyeli göçmen ailelerin, aile içi dil stratejilerine yönelik durum tespiti yapılmıştır. Çalışma nitel araştırma olup durum desen çalışması tercih edilmiştir. Veriler anket yoluyla toplanmış, betimsel olarak çözümlenmiştir. Ebeveynlerin ev içinde çocuklarıyla ve birbirleriyle konuşmayı tercih ettikleri dilin Arapça, ev dışında ise Türkçe olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynlerin baskın dili Arapçadır ve “azınlık dili stratejisi( ev içi-ev dışı)”ni benimsemektedirler. Çocuklar ise Türkçe konuşmaya yatkınlık göstermekte ve “serbest değişim stratejisi”ni benimsemektedirler. Kardeşleriyle Türkçe, anne babalarıyla Arapça konuşmayı tercih etmektedirler. Sonuç olarak Suriyeli göçmen ebeveynler ve çocuklarının iki dilli birey olma yönünde olumlu tutum geliştirdikleri ve iki strateji uyguladıkları söylenebilir.

Keywords

Abstract

Domestic language strategies differ in accordance with the living conditions, education levels and needs of the families. Since immigrant families are in a minority position in the country they are going to, they prefer to use the home – outside the home strategy with the instinct of protecting their mother tongue and until the process of acquiring the language of society. As they acquire the language of society and their children grow up with the language of society, they can switch to a strategy of " free-alternation". With this study, the situation regarding the domestic language strategies of Syrian immigrant families was determined. The study is a qualitative research and a case pattern study was preferred. The data were collected through a questionnaire and analyzed descriptively. It was determined that the language in which the parents preferred to talk to their children and each other at home was Arabic, and Turkish outside the home. The dominant language of the parents is Arabic and they adopt the “minority language strategy (home-outside home)”. On the other hand, children tend to speak Turkish and adopt the “free- alternation”. They prefer to speak Turkish with their siblings and Arabic with their parents. As a result, it can be said that Syrian immigrant parents and their children developed a positive attitude towards becoming bilingual individuals and implemented two strategies.

Keywords