Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarındaki (6, 7, 8. Sınıf) Hazırlık Etkinliklerinin Uygulanma Durumlarına Yönelik Öğrenci Görüşleri

Author:

Year-Number: 2021-9.2
Number of pages: 45-61
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki hazırlık etkinliklerinin uygulanma durumlarına ilişkin öğrenci görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışma nicel veri yaklaşımına göre desenlenmiş tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın evreni ortaokullarda (6, 7 ve 8. sınıf) öğrenim gören öğrencilerden oluşmakta; örneklemi ise, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde Trabzon ili Ortahisar ilçesinde bulunan Akoluk, Beşirli İMKB, Cudibey, Mimar Sinan, Osman Kalyoncu İmam-Hatip, Pelitli 75. Yıl Cumhuriyet ve Yol-İş Sendikası Ortaokulları’nda öğrenim gören 189, 6. sınıf; 162, 7. sınıf ve 165, 8. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 516 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen “6. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen Kılavuz Kitabında Yer Alan Hazırlık Etkinliklerini Gerçekleştirme Durumu Anketi”, “7. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen Kılavuz Kitabında Yer Alan Hazırlık Etkinliklerini Gerçekleştirme Durumu Anketi” ve “8. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen Kılavuz Kitabında Yer Alan Hazırlık Etkinliklerini Gerçekleştirme Durumu Anketi” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 16.00 programı ve betimsel istatistik yöntemleri (frekans, yüzde, ortalama) kullanılmıştır. Araştırma sonunda, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin hazırlık etkinliklerinin uygulanmasına yönelik olumlu görüş bildirdikleri; öğrencilerin özellikle Türk büyüklerini tanıma ve tanıtmaya yönelik etkinlikleri, okutulacak metinlerin görsellerini yorumlamayı sevdikleri; gazete, dergi vb. süreli yayınları tanıma noktasında zorluk çektikleri; şiir türünü okumayı da ezberlemeyi de sevmedikleri; kitaplarda uygulanmasına yönelik olumsuz görüş bildirdikleri disiplinler arası etkinliklerin yer aldığı ulaşılan sonuçlar arasındadır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to determine student views on the practices of preparation activities in Turkish course teacher’s guide books. This study uses a quantitative survey design. The study population includes students attending  6th, 7th and 8th grades in middle schools. The study sample consists of 189 6th-grade, 162 7th-grade, and 165 8th-grade students attending in the middle schools Akoluk, Beşirli IMKB, Cudibey, Mimar Sinan, Osman Kalyoncu Imam-Hatip, Pelitli 75. Yıl Cumhuriyet and Yol-Iş Sendikası located in the district Ortahisar of Trabzon city during the academic year 2016-2017. The data of this study was collected using “The Questionnaire on 6th-grade Students’ Completing Preparation Activities in Teacher’s Guide Book”, “The Questionnaire on 7th-grade Students’ Completing Preparation Activities in Teacher’s Guide Book”, and “The Questionnaire on 8th-grade Students’ Completing Preparation Activities in Teacher’s Guide Book”. The data was analyzed using SPSS 16.00 software. While analyzing student views on preparation activities, the study considered the frequency, percentage and mean values for each questionnaire item. At the end of the research, 6, 7 and 8th grade students stated a positive opinion about the implementation of the preparatory activities; students especially like to learn about and introduce activities for Turkish elders, and to interpret the visuals of the texts to be taught; newspapers, magazines, etc. they had difficulty in recognizing periodicals; they do not like to either read or memorize the poetry genre; it is among the results reached that there are interdisciplinary activities in which they give negative opinions about the implementation of the books.

Keywords