Türkçenin İkinci/Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sürecinde Araç Dil Kullanımına Yönelik Öğretici Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Author:

Number of pages: 1-19
Year-Number: 2021-9.2

Abstract

Bu araştırmada, Türkçenin ikinci/yabancı dil öğretiminde tartışmalara konu olan araç dil kullanımının, öğreticilerin görüşlerinden hareketle Türkçe öğretiminde kime, nasıl, ne kadar, hangi durum ve şartlarda tercih edildiğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde temel nitel araştırma deseni ile tasarlanmıştır. Çalışmanın katılımcıları 11 öğreticinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde hem betimsel hem de içerik analizine başvurulmuştur. Öğretim sürecinde öğrenicilerin araç dile ihtiyaç duyma durumları, araç dilin kur düzeyinde kullanımı, araç dilin dil becerileri çerçevesinde kullanımı, araç dil kullanımının etkililiği, araç dilin Türkçenin etkili kullanımı üzerindeki rolü, araç dil kullanımının Türkçe öğrenme motivasyonuna etkisi ve araç dil kullanımının metin işleme sürecine yansımaları altında veriler temalaştırılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda öğreticiler genel olarak Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde öğrenicilerin araç dilden yararlanmalarına olumsuz yaklaşırken, yabancı dil öğretiminde yararlanılması yönünde olumlu tutumlara sahiptir. Araç dil kullanımının temel düzeyde olması gerektiği ve en yoğun olduğu dil becerisi ise okuma olarak tespit edilmiştir.  Öğretici görüşlerine göre araç dilin ilk iletişimi kurma ve düzeltme işlevi dışında Türkçenin içselleştirilmesine ve etkili kullanımına katkı sunmadığı bulunmuştur. Araç dilin etkililiği ve Türkçeyi öğrenme motivasyonuna etkisi konusunda öğretici görüşlerinin farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca araç dilin Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda metin işleme sürecinde yarar sağlayacağı ifade edilmiştir. Öğretici görüşlerine göre araç dilin Türkçenin ikinci ya da yabancı dil olarak öğretildiği ortama göre öğrenici ihtiyaçları, kur seviyesi ve dil becerileri dikkate alınarak ölçülü kullanımı önerilmektedir

Keywords

Abstract

The present study is aimed at revealing who, how, how much, in which situations and conditions the use of the instrumental language, which is the subject of discussions in Turkish second / foreign language teaching, is preferred in Turkish teaching, based on the views of the instructors. The research was designed with a qualitative research design within the framework of qualitative research approach. Participants of the study consist of 11 instructors. The data of the research were obtained through interviews. Both descriptive and content analysis were used in the analysis of the data. The themes formed with the collected data were; learners' need for instrumental language in the teaching process, the use of instrument language at proficiency levels, the use of instrument language within the framework of language skills, the effectiveness of instrumental language use, the role of instrumental language on the effective use of Turkish, the effect of the use of instrumental language on Turkish learning motivation, and the reflection of the use of instrument language on text processing. According to the findings obtained, the instructors generally have a negative attitude towards the use of the instrumental language by the learners in teaching Turkish as a second language, while they have positive attitudes towards the use of instrument language in teaching Turkish as a foreign language. Additionally, the use of instrumental language should be at a beginner levels and the language skill the instrumental language is used for was reading. According to the views of the instructors, the instrumental language does not contribute to the internalization and effective use of Turkish, except for the function of primary communication and correction. It has been found that the opinions of the instructors differ on the effectiveness of the instrumental language and its effect on the motivation to learn Turkish. In addition, it was stated that the instrumental language would be useful in the text processing process in environments where Turkish is taught as a foreign language. According to the instructor views it is recommended to use the instrumental language in moderation taking into account learner needs, exchange rate and language skills according to the environment in which Turkish is taught as a second or foreign language.

Keywords