Yabancılara Türkçe Öğretiminde B1 Düzeyi Dil Yeterliliklerine Uygun Edebî Metin Uyarlama

Author:

Year-Number: 2021-9.2
Number of pages: 233-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın çalışma gurubunu, İran’da Allameh Tabataba'i Üniversitesindeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim gören B1 düzeyindeki 25 öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesindeki dil yeterliliklerine uygun B1 düzeyi okuma becerisine yönelik, Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin okuma becerisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Türk edebiyatından seçilmiş özgün edebî metinleri, B1 düzeyine uyarlanarak söz konusu alana teorik ve pratik açıdan katkı sunmak amaçlanmıştır. Araştırmada, uyarlama yapılmış özgün metinler ise öğretici ve akademik uzmanlarının görüşleri doğrultusunda Türk edebiyatından seçilmiştir. Araştırmada B1 düzeyindeki öğrenciler iki grup şeklinde alınarak 1. Gruba (U) uyarlanmış metinler ve 2. Gruba (Ö) özgün metinlerden oluşan Okuduğunu Anlama Envanteri uygulanmıştır. 1. Grup (U) 13 katılımcıdan, 2. Grup (Ö) 12 katılımcıdan oluşmuştur. Bu araştırmada betimsel araştırma modelinin doküman tarama tekniği kullanılmıştır.  Metinlerin hem özgün hem de uyarlanmış şekilleri esas alınmış ve özgün soru örnekleri kullanılarak eş zamanlı olarak her iki gruba da sınav yapılmıştır.   Elde edilen veriler incelenerek uyarlanmış ve özgün metinlerin iki grup arasındaki okuma-anlama düzeyleri ve etkisi tespit edilmeye çalışılarak; gruplar; cinsiyet ve metin türleri değişkenleri açısından incelenmiştir. Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Envanteri’ne verdikleri cevaplar ve elde edilen veriler Mann Whitney- U Testi ile incelenmiştir. Bu incelemeler için bir istatistik programından yararlanılmıştır. Uygulamanın sonucunda elde edilen veriler ve sonuçlar doğrultusunda uyarlanmış metinlerden oluşan soruları, B1 düzeydeki öğrencilerin daha kolay çözdükleri ve başarılı oldukları; böylece uyarlanmış metinleri daha iyi ve anlaşılır buldukları; uyarlanmış metinlerin öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını artırdığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The study group of  the research consists of 25 B1 level students who are studying at the Department of Turkish Language and Literature at Allameh Tabataba'i University in Iran. In this study, it was aimed to contribute to the field in theory and practice by adapting the authentic literary texts selected from Turkish literature to B1 level in order to meet the reading skill needs of foreign students who learn Turkish for the B1 level reading skill in accordance with the language proficiency of the Common European Framework Of Reference for languages. In the study, adapted authentic texts were selected from Turkish literature in line with the opinions of instructors and academic experts. In the study, B1 level students were taken in two groups and  Reading Comprehension Inventory consisting of texts adapted to first Group (U) and authentic texts to  second group (Ö) was applied.  The first group (U) consisted of 13 participants, and the second group (Ö) consisted of 12 participants. In this study, document analysis technique of the descriptive research model was used. Both authentic and adapted forms of the texts were taken as basis, and exams were conducted simultaneously on both groups by usind original question examples. By examining the data obtained here, the reading comprehension levels and effects of the adapted and authentic texts between the two groups are tried to be determined ;it was examined in terms of gender and texts types variables. The answers given by the students to Reading Comprehension Inventory and the data obtained were examined with the Mann Whitney-U Test. A statistics program was used for these examinations. The data obtained from the administration and the questions made up of texts adapted in line with the results were found to the more easily solved and successful by students at B1 level; thus, it was determined that they found the adapted texts better and more understandable; it has been determined that adapted texts increase students' motivation to learn.  

Keywords