İlkokul Öğretmenlerine Göre İlk Okuma Yazma Öğretimi: Bir Metafor Çalışması

Author:

Year-Number: 2021-9.3
Number of pages: 59-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma-yazma becerileri, birinci sınıfta edinilen akademik ve sosyal yaşam için anahtar görev gören becerilerdir. İlk okuma yazma öğretimi ise, birinci sınıfta okuma-yazma becerilerinin edinildiği bir süreçtir. Bu süreçte kritik rol üstlenen ilkokul öğretmenlerinin okuma-yazma öğretimine yönelik algılarının belirlenmesinin öğretim sürecine ve öğrenciye yönelik tutumlarına yön verebileceği düşünülmektedir. Bu araştırmada ilkokul öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecine yönelik metaforik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel yöntemlerden fenomenolojik desende gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunda en az bir kere birinci sınıfı okutmuş olmak ölçütüne uygun olan öğretmenler arasından maksimum çeşitliliğe ulaşılmış ve araştırma 255 öğretmenle yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan form kullanılmıştır. Formda demografik bilgilere ve "İlk Okuma Yazma Öğretimi .....'ya benzer; Çünkü….." şeklinde eksik bırakılmış ifadelere yer verilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizine tâbi tutulmuştur. Araştırma sonucunda öğretmenlerin ilk okuma yazma öğretimine yönelik oluşturdukları metaforlar “Zorlu Bir Süreç”, “Keyifli, Eğlenceli ve Faydalı Bir Süreç”, “Sonunda Bir Ürün Elde Edilen Süreç”, “Olumlu Somut Nesne (Gelecekteki Akademik Becerileri Şekillendiren, Öğrenmenin Merkezinde Yer Alan En Temel Araç)”, “Bireysel Farklılık” temaları altında toplanmıştır. İlkokul öğretmenlerinin bu temalar çerçevesinde ilk okuma yazma öğretimini inşaatta atılan ilk temel, mısır patlatma, dipsiz kuyu, kanaviçe işleme, deveye hendek atlatma, gökkuşağı, hamur mayalama, sabır taşı, halı dokuma, dezenfektan gibi birçok metaforu nedenleriyle açıkladığı görülmüştür. Öğretmenlerin algılarının birbirinden farklılık gösterdiği ve üretilen metaforların hizmet yıllarına göre farklı temalarda bir araya geldiği görülmüştür. Öğretmenlerin kıdemleri 1-10 yıl olanların zorlu bir süreç, 11-20 yıl olanların bireysel farklılık, 21-30 yıl olanların sonunda bir ürün elde edilen süreç temaları kapsamında yer alan metaforları daha çok ürettikleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Literacy skills are key skills acquired in the first grade for academic and social life. Initial reading writing teaching is a process in which literacy skills are acquired in the first grade. It is thought that determining the perceptions of primary school teachers, who play a critical role in this process, towards literacy teaching can guide their attitudes towards the teaching process and students. In this study, it was aimed to determine the metaphorical perceptions of primary school teachers towards the initial reading writing teaching process. In the study group of the research, which was carried out in a phenomenological design from qualitative methods, maximum diversity was reached among the teachers who met the criterion of having taught the first grade at least once, and the research was carried out with 255 teachers. The form prepared by the researchers was used as a data collection tool. In the form, demographic information and incomplete statements such as "Initial Reading Writing Teaching is similar to ......; Because…..." are included. The data obtained from the research were subjected to content analysis. As a result of the research, the metaphors created by the teachers for the initial reading writing teaching were gathered under 5 themes. These themes are “A Challenging Process”, “An Enjoyable, Fun and Useful Process”, “Process with a Product at the End”, “Positive Concrete Object (The Most Basic Tool at the Center of Learning, Shaping Future Academic Skills)”,“Individual Difference”. It was seen that primary school teachers explained the initial reading writing teaching with the reasons of many metaphors such as the first foundation laid in construction, popcorn, bottomless pit, cross-stitch, camel jumping, rainbow, dough leavening, patience stone, carpet weaving, disinfectant. It has been observed that the perceptions of the teachers differ from each other and the metaphors produced come together in different themes according to their years of service. It has been determined that the teachers with 1-10 years of seniority produce more metaphors within the scope of a difficult process, 11-20 years of individual difference, and 21-30 years of experience, which are within the scope of process themes.

Keywords