Hikâye Anlatma Becerisi Ediniminin Hazırlıksız Konuşma Becerisi Gelişimine Katkısına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Author:

Number of pages: 33-47
Year-Number: 2021-9.4

Abstract

Bu araştırmanın amacı, hikâye anlatma becerisi edinimin hazırlıksız konuşma becerisi gelişimine katısına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma grubunu 2020-2021 öğretim yılında Afyonkarahisar’da yer alan bir devlet okulunda öğrenim gören 10 öğrenci ve aynı okulda görev yapan 5 öğretmen oluşturmaktadır. Öğrencilere verilen uygulama 14 hafta sürmüştür. Uygulama sonrasında öğretmenlere eğitim hakkında bilgi verilmiştir. Öğrenciler, öğretmenlere örnek hikâye anlatımı yapmışlardır. Hikâye anlatımı sonrasında öğretmenler öğrencilerle hazırlıksız konuşma çalışmaları yapmıştır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra öğretmenler yarı yapılandırılmış soruları cevaplamışlardır. Yarı yapılandırılmış sorularda öğretmenlerden verilen eğitimin yararlı olup olmadığı, öğrencilerin hazırlıksız konuşma becerisine ne tür katkılar sağladığı ve hazırlıksız konuşmalarında hangi kalıcılığı sağladığı, eğitim sırasında karşılaşılan güçlüklerin neler olabileceği ve bunlar dışında öneriler ile ilgili görüşler alınmıştır. Görüşme formunun veri analizi, betimsel analiz tekniği kullanılarak yapılmıştır. Öğretmenlerin verdiği cevaplardan kategoriler elde edilmiş ve kategoriler öğretmenlerin verdiği cevaplarla desteklenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenler öğrencilere verilen hikâye anlatma becerisi ediniminin hazırlıksız konuşma becerisi gelişimine katkı sağladığı ve etkinliklerin faydalı olduklarını belirtmiştir. Araştırma, hikâye anlatma becerisi ediniminin hazırlıksız konuşma becerisi gelişimini destekleyen etkinlikler ile bu alanda yapılan çalışmalara etkisi bakımından önemlidir. Bu çalışmayı kullanmak isteyen öğretmenlere farklı nitel veriler yanında nicel veriler ile desteklenerek yapılması, farklı öğrenci kademesi ile çalışılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to determine the opinions of teachers about the contribution of storytelling skill acquisition to impromptu speaking skill development. Qualitative research method was used in the research. Data were collected with a semi-structured interview form. The study group consists of 10 students studying at a public school in Afyonkarahisar in the 2020-2021 academic year and 5 teachers working in the same school. The application given to the students lasted 14 weeks. After the application, the teachers were informed about the education. The students did exemplary storytelling to the teachers. After the storytelling, the teachers practiced impromptu speaking with the students. After the studies were completed, the teachers answered the semi-structured questions. In the semi-structured questions, opinions were received from the teachers about whether the training given is beneficial, what kind of contributions it provides to the students' impromptu speaking skills and what permanence they provide in their impromptu speaking, what the difficulties encountered during the training may be, and other suggestions. Data analysis of the interview form was carried out using descriptive analysis technique. Categories were obtained from the answers given by the teachers and the categories were supported by the answers given by the teachers. According to the research findings, the teachers stated that the acquisition of storytelling skills given to the students contributed to the development of impromptu speaking skills and that the activities were beneficial. The research is important in terms of the effects of storytelling skill acquisition on the activities that support the development of impromptu speaking skills and the studies conducted in this field. It is recommended that teachers who want to use this study should be supported by different qualitative data as well as quantitative data and work with different student levels.

Keywords