TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ ADAYLARININ UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İŞLENEN TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 162-182
Year-Number: 2021-9.4

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim sürecinde işlenen Türk Dili Öğretiminde Materyal Tasarımı (TDÖMT) dersine ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın deseni olarak nitel araştırma yöntemi desenlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde bir devlet üniversitesinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı 3. sınıfta öğrenim gören ve Türk Dili Öğretiminde Materyal Tasarımı (TDÖMT) dersini almış 20 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme (çalışma grubu) yöntemlerinden ölçüt örneklemesi (çalışma grubu) tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman görüşü alındıktan sonra son hâli verilmiş, Google Forms aracılığıyla anket formu (çevrim içi) kullanılarak elde edilmiştir. Öğretmen adaylarına uzaktan eğitim sürecinde işlenen TDÖMT dersinin işleniş süreci ve önerilerine dair görüşlerini ortaya koyabilmeleri için açık uçlu sekiz soru sorulmuştur. Veri analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Veriler kategori ve kodlar hâlinde araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Bu bağlamda katılımcıların doğrudan görüşlerine de yer verilmiş, bulgular ise tablolar hâlinde yüzdelik ve frekansları da belirtilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni adaylarının çoğunun ortaöğretim öğrenimleri süresince “materyal tasarımı”na dair herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları, uzaktan eğitim sürecinde işlenen TDÖMT dersini gerekli ve önemli bir ders olarak gördükleri, bu dersi kendileri açısından verimli buldukları, derste yapılan materyal tasarımı ile ilgili kimi uygulamaların/etkinliklerin; öğrenme ve öğretme sürecinde dersi eğlenceli hâle getirme, öğrenmeyi kolaylaştırma, öğrenmenin kalıcılığını artırma, öğretmen adaylarının derse daha dikkatli bir şekilde yoğunlaşmalarını sağlama, onların yaratıcılıklarını ve aktif olarak derse katılım düzeylerini artırma gibi hususlarda önemli derecede katkılar sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının uzaktan eğitim sürecinde, uygulamaya dayalı bir ders olmasından ötürü; araç-gereç/malzeme temini, materyal seçimi, materyal tasarımı, materyalin geliştirilmesi gibi konularda bazı olumsuzlukları/sorunları da yaşadıkları tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the views of the candidates of the Turkish Language and Literature teacher regarding the course of Material Design in Turkish Language Teaching (MDTL), which is studied in the distance education process. In this study, the qualitative research method was used. The phenomenology pattern was used as the pattern of the qualitative research method as the pattern of the research. The study group consists of 20 candidates of teachers in their 3rd year of the Turkish Language and Literature Teaching Program, who have taken the course of Material Design in Turkish Language Teaching (MDTL), was assigned from a state university in the spring semester of the 2020-2021 academic year. In the selection of the sample, criterion sampling (study group) was preferred over purposeful sampling (study group) methods. The data of the study were prepared by the researcher and the final version was given after the expert opinion was obtained using the questionnaire form (online) via Google Forms. Eight open-ended questions were asked to teacher candidates so that they could express their views about the study process and recommendations of the MDTL course studied in the distance education process. Descriptive and content analysis were used in the data analysis. The data were coded by the researcher in categories and codes. The data were interpreted by providing the percentage and frequency in the tables, and the direct comments of the participants were also incorporated in this context. As a result of research, the majority of Turkish Language and Literature teacher candidates do not have any information to indicate “material design” during their secondary education, they seen the lesson TDOMT, which studied in the distance education period, as a necessary and important lesson, in terms of themselves, they found the lesson efficient and it was determined that, MDTL lesson provides an important contribution, such as in some practices/activities related to Material Design; making the lessons fun in teaching and learning process, facilitating the learning, increasing the permanence of learning, making teacher candidates to concentrate more carefully to the lesson, increasing their creativity and active class participation. Furthermore, it has been realized, in the process of distance education, the teacher candidates also, because it is a practical course, experienced some negativities/problems such as; equipment/material supply, material selection, Material Design, material development. Several recommendations have been made under the results obtained from the study.

Keywords