Yabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Öğreticilerin Öğretimi Destekleyici Materyal Kullanım Durumları

Author:

Number of pages: 105-118
Year-Number: 2021-9.4

Abstract

Bu çalışma yabancı/ikinci dil öğretiminde, öğretimi destekleyici materyallere alanda görev yapan öğreticilerin bakış açısını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Literatürde dil becerileri özelinde öğretimi destekleyici materyal kullanımının etkilerini test eden pek çok çalışma vardır. Bu çalışma ise genel bir çerçeveden dil öğretiminde tüm öğrenme alanlarında öğreticiler tarafından tercih edilen öğretimi destekleyici materyallerin küçük ölçekli bir envanterini çıkarmaktadır. Bu noktada çalışma, betimsel araştırma olarak tasarlanmış ve 22 farklı kurumda yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğreticisi olarak çalışan 40 katılımcıya hazırlanan anket vasıtasıyla uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel istatistiklerden, aritmetik ortalamalardan ve frekans değerlerinden faydalanılarak tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda tüm katılımcıların öğretim sürecinde temel kaynak olan ders kitaplarının yanında öğretimi destekleyici materyallere ihtiyaç duyduğu görülmüştür. Öğrenme alanları özelinde bakıldığında ise öğreticilerin özellikle konuşma ve yazma becerisinde kullanılacak destekleyici materyal konusunda nitelik ve nicelik anlamında sıkıntı yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca basılı destekleyici materyallerin, dijital destekleyici materyallere oranla daha fazla tercih edildiği görülmüştür. Çalışma özellikle materyal üretimi odaklı sonraki çalışmalara yol göstermesi ve alanda çalışan öğreticileri öğretimi destekleyici materyal konusunda bilgilendirmesi bakımından önemli görülmektedir.

Keywords

Abstract

This study was carried out in order to show the point of view of the instructors working in the field on teaching supplementary materials in foreign / second language teaching. There are many studies that investigated the effects of supplementary materials within the scope of language skills. The difference of this study is that it makes a small-scale inventory of supplementary materials preferred by the instructors in all learning areas in language teaching from a general framework. The study was conducted as a descriptive research and applied to 40 participants working as a Turkish language teacher in 22 different institutions through a questionnaire prepared. The obtained data were presented and interpreted by using descriptive statistics, arithmetic averages and frequency values. As a result of the research, it was determined that all the participants needed teaching supplementary material in addition to the textbooks, which are the main sources in the teaching process. In terms of learning areas, it was found that the instructors have difficulties in terms of quality and quantity, especially in terms of supplementary material to be used in speaking and writing skills. In addition, it was observed that printed supplementary material are preferred more than digital supplementary material. The study is considered important especially in terms of guiding further studies focused on material production and informing the instructors working in the field about the material supporting the teaching.

Keywords