Türkiye’de Ortaokul Düzeyinde Öğrenim Gören Suriyeli Arap Öğrencilerin Türkçe Sesli Okuma Becerisinin İncelenmesi

Author:

Number of pages: 183-195
Year-Number: 2021-9.4

Abstract

Bu araştırmada ortaokul düzeyinde öğrenim gören Suriyeli Arap öğrencilerin, sınıf düzeyleri ve cinsiyet durumlarına göre, temel olarak yaptığı Türkçe sesli okuma hatalarını tespit etmek ve bu hataların düzeltilmesine yönelik önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Metinsellik ölçütlerine göre yazılan ve alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda düzeltilen “Ebe Sobe” adlı metin, Suriyeli Arap öğrencilere sesli okuma yöntemiyle okutulmuş ve bu okumalar ses kayıt cihazıyla kaydedilip doküman analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Suriyeli Arap öğrenciler, en çok sesli okuma hatasını hece tekrar etmede yapmıştır. Bu hatayı sırasıyla ses karışması, ses ekleme, kelime tekrar etme, ses atlama, hece atlama, hece ekleme, kelime atlama ve kelime ekleme hataları takip etmiştir. Araştırmada Suriyeli Arap öğrencilerin, Türkçe ile Arapça arasındaki ses farklılıklarını kavrayamadıkları için sese dayalı hataları; Türkçenin hece özelliklerini bilmediklerinden ve okuyacakları diğer kelimeyi tanıyabilmek için zaman kazanmak amacıyla tekrar hataları; dikkatsizlikten, kelimede yan yana bulunan aynı ünsüzden birini okumadan geçerek ve zorlandıkları ses, hece veya kelimelerde atlama hataları; kelimede geçen bir ünlüyü kelimedeki iki ünsüz arasına getirerek ve kısaltma ve sayıları okurken ekleme hataları yaptığı tespit edilmiştir. Suriyeli Arap öğrencilerin; hedef dildeki alfabenin farklı olması, Türkçe kelimeleri tanımadaki yetersizlikleri, metni doğru seslendirme kaygılarının yüksek olması ve ana dillerinden olumsuz aktarım yapmaları sebebiyle sesli okuma hataları yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it has been aimed to determine the basic mistakes of reading aloud in Turkish by the Syrian Arab students studying at secondary school level, according to their grade level and gender, and to make suggestions for the correction of these mistakes. The text called “Ebe Sobe”, which was written according to the textuality criteria and corrected in line with the opinions of the field experts, has been made to read aloud to the Syrian Arab students, and these readings were recorded with a voice recorder and has been analysed with the document analysis method. The Syrian Arab students have made the most mistakes in reading aloud in syllable repetition. This mistake has been followed by mixing sounds, adding sounds, repeating words, skipping sounds, skipping syllables, adding syllables, skipping words and adding words, respectively. In the research, sound-based errors of the Syrian Arab students because of they could not comprehend the sound differences between Turkish and Arabic; because they do not know the syllabic features of Turkish, and they repeat mistakes in order to gain time to recognize the other word they will read; omission errors in the sound, syllable or words they have difficulty with, by inattention, without reading one of the same consonants that are next to each other in the word; it has been determined that she/he made addition errors by bringing a vowel in the word between two consonants in the word and while reading the abbreviation and numbers. The Syrian Arab students; the alphabet in the target language is different, they inability to know Turkish words, the high they concerns of voicing the text correctly and they due to make negative transfers from their mother language it has been concluded that she/he made reading aloud errors.

Keywords