Okul Öncesi Eğitimde STEM Yaklaşımı: Bilimsel Araştırmalara Yönelik Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2022-10.1
Number of pages: 157-179
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma okul öncesi eğitimde STEM yaklaşımını ve uygulamalarını konu alan lisansüstü tezler ve araştırma makalelerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2010-2021 yılları arasında tamamlanmış ve erişime açık olan lisansüstü tezler ile araştırma makalelerinin yıl, üniversite, bilim dalı, konu, yöntem, desen, veri toplama tekniği, örnekleme yöntemi ve örneklem türü değişkenleri açısından incelenmiştir. Nitel, betimsel bir literatür taraması olan bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesine başvurulmuştur. Ulaşılan 22 lisansüstü tez ve 19 araştırma makalesinin analizinde araştırmacı tarafından oluşturulan bir inceleme formu kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizi ile kategoriler ortaya çıkarılmış ve oluşturulan her bir kategori için yüzde ve frekans hesaplamaları yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi eğitimde STEM yaklaşımını ve uygulamalarını konu alan en çok sayıda tezin 2019 yılında yazıldığı ve en fazla tezin Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapıldığı, yoğun olarak nicel yöntem ile çalışıldığı ve ölçek kullanıldığı ve örneklem grubu olarak sıklıkla okul öncesi öğrenciler ile çalışıldığı tespit edilmiş olup Okul öncesi eğitim sürecinde uygulanan STEM yaklaşımının problem çözme, yaratıcılık, bilimsel süreç ve bilişsel düşünme becerilerine etkisini inceledikleri anlaşılmıştır. Bilimsel araştırma makalelerinin ise en fazla 2020 yılında yazıldığı, 19 makalenin de farklı dergilerde yayınlandıkları, karma yöntemin yoğun olarak benimsendiği ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile verilerin toplandığı ve tezlerde olduğu örneklem grubu olarak okul öncesi çocuklar ile çalışıldığı anlaşılmaktadır. STEM alanına yönelik algı ve görüşlerin konu alan makalelerin sıklıkla çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This research aims to examine the postgraduate theses and research articles on the STEM approach and applications in preschool education. For this purpose, postgraduate theses and research articles completed between 2010-2021 and open to access were examined in terms of year, university, branch of science, subject, method, design, data collection technique, sampling method and sample type variables. In this research, which is a qualitative and descriptive literature review, document analysis was used as a data collection method. A review form created by the researcher was used in the analysis of 22 postgraduate theses and 19 research articles. With the analysis of the collected data, categories were revealed and percentage and frequency calculations were made for each category created. According to the results of the research, it was determined that the highest number of theses on the STEM approach and its applications in preschool education were written in 2019, the most theses were made at Yıldız Technical University, the quantitative method was intensively studied and the scale was used, and the sample group was often studied with preschool students. It was understood that they examined the effects of the STEM approach applied in the preschool education process on problem solving, creativity, scientific process and cognitive thinking skills. It is understood that scientific research articles were mostly written in 2020, 19 articles were published in different journals, mixed method was adopted intensively, data were collected through semi-structured interviews and pre-school children were studied as the sample group in theses. It has been concluded that the articles on perceptions and opinions about the STEM field are frequently studied.

Keywords