Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Eğitimi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Yeterliliklerine Yönelik Görüşleri

Author:

Number of pages: 280-302
Year-Number: 2022-10.1

Abstract

Bu çalışma ile Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerinden hareketle Türkçe eğitimi öğretim elemanlarının teknoloji yeterliliklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının görüşleri araştırmacı tarafından oluşturulan “Öğretmen Eğiticileri Teknoloji Yeterlilikleri Anketi” ile Google Formlar üzerinden alınmıştır. Anket, kişisel bilgilerle soruların yer aldığı iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri farklı üniversitelerden ankete cevap veren 561 Türkçe öğretmeni adayından elde edilmiştir. 29 üniversiteden veri toplanmıştır. Veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yeterliliklerin varlığı, yokluğu veya kısmen varlığı anlamına gelen “evet”, “hayır” ve “kısmen” yanıtları sayısal ifadelere dönüştürülerek frekans ve yüzdelerle sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının 12 ana, 29 alt maddeden oluşan ankete vermiş oldukları yanıtlar neticesinde Türkçe eğitimi öğretim elamanlarının “8.2. Öğretmen eğiticileri, öğretmen adaylarının farklı kültürlere ve deneyimlere sahip öğrencilerle teknoloji kullanarak iş birliği yapabilecekleri öğretim içerikleri tasarlayabiliyor.”, “8.3. Öğretmen eğiticileri, farklı düzeylerde teknolojik bağlantı ağına sahip bölge ve kültürler için öğretmen adaylarının ihtiyaç duyabilecekleri stratejileri ele alabiliyor.ve “12.4. Öğretmen eğiticileri, çeşitli kaynakları kullanarak teknolojiyle ilgili sorunlara çözümler bulabiliyor.” maddelerinde kısmen yeterli; diğer maddelerin tamamında yeterli olduklarını ve hiçbir maddede yetersiz olmadıklarını düşündükleri sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

With this study, it was aimed to determine the technology competencies of Turkish education instructors based on the opinions of Turkish teacher candidates. The opinions of the Turkish teacher candidates were obtained through the "Teacher Trainers Technology Competence Questionnaire" created by the researcher and Google Forms. The questionnaire consists of two separate parts, which include personal information and questions. The study was carried out with the screening model, which is one of the quantitative research methods. The study data were obtained from 561 Turkish teacher candidates from different universities who answered the questionnaire. Data were collected from 29 universities. The data were analyzed using the descriptive analysis technique. The answers “yes”, “no” and “partially”, which mean the presence, absence or partial presence of qualifications, were converted into numerical expressions and presented with frequencies and percentages and evaluated. As a result of the answers given by the Turkish teacher candidates to the questionnaire consisting of 12 main and 29 sub-items, Turkish education instructors' "8.2. Teacher trainers can design instructional content in which pre-service teachers can collaborate with students from different cultures and experiences using technology.”, “8.3. Teacher trainers are able to address the strategies that teacher candidates may need for regions and cultures with different levels of technological connectivity.” and “12.4. Teacher educators can find solutions to technology-related problems using a variety of resources.” partially sufficient in its articles; It was concluded that they thought that they were sufficient in all of the other items and that they were not inadequate in any of the items.

Keywords