Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Kullanılan Kelime Öğretimi Etkinliklerindeki Kelimelerin İncelenmesi (Yedi İklim Yabancılar için Türkçe Öğretim Seti B1-B2 seviyesi)

Author:

Number of pages: 30-47
Year-Number: 2022-10.1

Abstract

İnsan, yaşamı boyunca sözlü ve yazılı iletişimini dil sayesinde kurar. Bu iletişim kurma sürecinde dilin yapı taşlarından biri olan kelimelerden yararlanır. Duygu düşünceler sözlü ve yazılı olarak dile getirirken kullanılan kelimeler, bireyin kelime hazinesinin zenginliğini gösterir. Bireyin tanıdığı, kullandığı, bildiği kelimelerin çokluğu ne kadar fazlaysa kelime hazinesinin o kadar geliştiğini gösterir. Birey yaşamının her alanında iletişim kurma ihtiyacında olduğu için kelime hazinesindeki kelimeleri işlevsel hale getirmek zorunda kalır. İletişim için kelimeler ihtiyaçları, istekleri gidermek için birer araçtır. Her insan okulda, evde, hastanede vb. yerlerde derdini, düşüncesini, ihtiyacını anlatmak için faydalandığı şey kelimedir.Bu çalışmada, yabancılar için Türkçe öğretimi alanında kullanılan ders kitaplarındaki kelime öğretim etkinliklerinde yer alan kelimeleri analiz etmek amaçlanmaktadır. Çalışmanın amacına bağlı olarak seçilen yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki her ünite altında bulunan kelime ve kelime gruplarını içeren bir analiz ile incelenmeye çalışılmıştır Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma yöntemine göre desenlenmiştir. Araştırmada incelemeye alınan Yedi iklim Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti (B1-B2) ders kitapları inceleme nesnelerini oluşturmaktadır.  Verilerin toplanmasında ders kitaplarında yer alan kelime öğretimi etkinliklerindeki kelimelerle sınırlandırılmıştır. Verilerin analizinde “doküman analizi”nden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda kelime etkinliklerinin temalara ve metinlere eşit şekilde dağıtılmadığı görülmektedir. Kelime etkinliklerinde dikkat çeken bir başka yönde kelime etkinlerinde verilen kelimelerin sayı miktarıdır. Kelime etkinlilerindeki kelimelerin de eşit dağıtılmadığı görülmektedir. Tüm temalarda da tema içindeki kelime etkinliklerinde kelimelerin eşit dağıtılmadığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

Man establishes his oral and written communication throughout his life through language. In this communication process, it makes use of words, which are one of the building blocks of language. The words used while expressing feelings and thoughts verbally and in writing show the richness of the individual's vocabulary. The more words an individual knows, uses, and knows, the more his vocabulary develops. Since the individual needs to communicate in all areas of his life, he has to make the words in his vocabulary functional. Words for communication are tools to satisfy needs and wants. Every person can work at school, home, hospital, etc. In this study, it is aimed to analyze the words in the vocabulary teaching activities in the textbooks used in the field of teaching Turkish for foreigners. Depending on the purpose of the study, Turkish teaching to foreigners selected in the textbooks was tried to be examined with an analysis that includes the words and word groups under each unit. The seven climates Turkish for Foreigners Teaching Set (B1-B2) textbooks examined in the research constitute the objects of study. In the collection of data, it was limited to the words in the vocabulary teaching activities in the textbooks. "Document analysis" was used in the analysis of the data. As a result of the research, it is seen that the vocabulary activities are not evenly distributed to the themes and texts. Another aspect that draws attention in word activities is the number of words given in word activities. It is seen that the words in the vocabulary activities are not evenly distributed. In all themes, it is seen that the words are not evenly distributed in the word activities within the theme.

Keywords