Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Öğretim Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar

Author:

Year-Number: 2022-10.1
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yirmi birinci yüzyıla damgasını vuran Covid-19 salgını sağlık, sosyal hayat, ekonomi ve eğitim gibi birçok alanda değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Eğitim öğretim salgından en çok etkilenen alanlardan biri hâline gelmiştir. Eğitim süreci salgının etkisiyle birlikte farklı bir boyut kazanmış ve uzaktan eğitim, hibrit eğitim, senkronize ve asenkronize gibi yeni adlandırmalar ve biçimler ortaya çıkmıştır. Salgın nedeniyle eğitimin hemen hemen her kademesinde internet odaklı bir eğitim sistemine geçilerek yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim süreci uygulanmaya başlamıştır. Aynı durum Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de söz konusu olmuştur. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde üniversitelerin Türkçe öğretim merkezleri, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi eğitim veren bütün resmî ve özel kurum, kuruluş ve dil merkezleri dil öğretimini birçok farklı programla internet tabanlı olarak gerçekleştirmeye çalışmış ve hâlihazırda da hem uzaktan hem de yüz yüze şekilde eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedirler. Eğitim öğretim biçiminin farklı bir şekilde yapılmaya başlanması beraberinde olumlu ve olumsuz durumları da ortaya çıkarmıştır. Öğrenciler ve öğreticiler gibi eğitim sürecinin bileşenleri farklı problemlerle karşılaşmışlardır. Araştırmada bu konu üzerine odaklanılarak uzaktan öğretim sürecinde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) bünyesinde burslu olarak öğrenim gören öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunların ortaya konulması olarak belirlenmiştir. Eylem araştırması ile desenlenen bu araştırmanın verileri görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Öğrencilerle bireysel çevrimiçi görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler kaydedilmiştir. Görüşmenin soruları araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme formundan oluşmaktadır. Sonraki aşamada görüşme kayıtları yazıya geçirilip deşifre edilmiş, elde edilen bu veriler içerik analizi tekniği ile yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda dil becerisi bağlamında öğrencilerin en çok konuşma ve dinleme becerilerinde; teknik bağlamda ise internet veya elektrik kesintileri konusunda sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

The Covid-19 epidemic, which left its mark on the twenty-first century, caused changes in many areas such as health, social life, economy, and education. Education has also been greatly affected by this epidemic. The education process has gained a different dimension with this epidemic and new denominations, and forms such as distance education, hybrid education, synchronized, and asynchronized education have emerged. Due to the epidemic, an internet-oriented education system has been adopted at almost every level of education, and the online distance education process has begun to be implemented instead of face-to-face education. The same has been the case in teaching Turkish as a foreign language. In teaching Turkish as a foreign language, Turkish teaching centers of universities, all public and private institutions, organizations and language centers that provide education, such as Turkish Maarif Foundation, Yunus Emre Institute, have tried to provide language teaching with many different internet-based programs and are currently continuing their education activities in this way. The beginning of a different way of education has revealed advantages and disadvantages. Components of the education process, such as students and instructors, have faced different problems. For this reason, by focusing on this subject in this study, it has been attempted to identify the problems the students faced in the distance education process.  From this point of view, the aim of this research is to reveal the problems faced by the students studying with scholarships in the Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB) during the distance education process. The data of this research, which were obtained through activity research, were obtained by interview technique. Individual e-interviews were conducted on-line with students, and these interviews were recorded. The questions of the interview are consisted of an interview form developed by the researchers. In the next stage, the interview records were transcribed and deciphered, and these obtained data were analyzed and interpreted with the content analysis technique. As a result of the research, it has been discovered that, in the context of language skills, students mostly experienced problems on speaking and listening, and in the technical context, they mostly experienced internet or power outages. 

Keywords