Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-10.1
Number of pages: 103-119
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrenme stratejileri, bireyin etkili bir biçimde öğrenmesini, öğrenmeyi öğrenmiş başarılı birer öğrenen olmasını sağlayan teknikler ve uygulamalar olarak kabul edilir.  Birey öğrenme stratejilerini kullandıkça, öğrenmelerini daha kolay ve kalıcı hale getirebilir. Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme stratejilerini hangi düzeyde kullandıklarını belirlemektir.  Araştırmanın amacı doğrultusunda betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelinden yararlanılmıştır.  Tarama modeli,   geçmişte ya da halen varolan bir durumu, varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlar. Araştırmaya konu olan birey, durum ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır.  Araştırmanın veri toplama aracı olarak Pintrich, ve diğ. (1989) tarafından geliştirilmiş olan Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin 40 maddelik versiyonu kullanılmıştır. Siirt ilindeki ortaöğretim okullarında okuyan tüm öğrenciler evren olarak kabul edilmiş ve seçkisiz örnekleme yöntemiyle 758 öğrenciye ulaşılmıştır. Ölçeği eksik ve özensiz yanıtlayan katılımcıların verileri elendikten sonra kalan 622 ölçek araştırma için kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistikler, kolmogorov normallik testi, ilişkisiz gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Veri analizi sonucunda öğrencilerin öğrenme stratejilerini kullanma düzeyine ilişkin algılarının orta düzeyde olduğu, kız öğrenciler, televizyonu az izleyen, internet ve sosyal medyaya daha az zaman ayıran öğrencilerin öğrenme stratejilerini daha etkili olarak kullandıkları belirlenmiştir. Aile geliri, okul türü, evde kitaplık olma durumu, kendini ifade etme, bireysel / grupla çalışma değişkenlerine göre ise öğrencilerin birbirine yakın ortalamalarla benzer görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Learning strategies are considered as techniques and practices that enable an individual to learn effectively and become successful learners who have learned to learn. As individuals use learning strategies, they can make their learning easier and more permanent. The aim of this research is to determine at what level secondary school students use learning strategies. In line with the purpose of the research, screening model, one of the descriptive research methods, was used. The screening model aims to describe a past or present situation as it exists. The individual, situation or object that is the subject of the research is tried to be defined in its own conditions and as it is. As the data collection tool of the research, Pintrich, et al. (1989) The 40-item version of the Learning Strategies Scale was used. All students studying in secondary schools in the province of Siirt were accepted as the universe and 758 students were reached by random sampling method. After eliminating the data of the participants who answered the scale incompletely and carelessly, the remaining 622 scales were used for the research. In the analysis of the research data, descriptive statistics, Kolmogorov normality test, unrelated groups t-test and one-way analysis of variance were used. As a result of the data analysis, it was determined that the perceptions of the students regarding the level of using learning strategies were moderate, and that the female students, the students who watch television less, and the students who spend less time on the internet and social media use learning strategies more effectively. It was determined that the students had similar views with close averages according to the variables of family income, school type, having a library at home, self-expression, working individually / in groups.

Keywords