Yüz Yüze, Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitime Geri Dönüşte Değişen Öğretmen Tercihleri

Author:

Year-Number: 2022-10.1
Number of pages: 180-197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, COVID-19 pandemisi öncesindeki geleneksel yüz yüze eğitim, pandemi sırasındaki uzaktan eğitim ve tekrar yüz yüze eğitime dönüş sürecinde Türkçe öğretmenlerinin eğitim-öğretime dair alışkanlıkları incelenmiştir. Eğitim-öğretim alışkanları araştırmada Türkçe temel dil becerileri, ders materyalleri, yöntem ve teknikler, geri bildirim gibi değişkenlerle sınırlandırılmıştır. Her bir değişken 3’lü süreç (yüz yüze-uzaktan-yüz yüze) üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İnceleme ile her bir değişkenin pandemiden önceki yüz yüze, pandemi başlangıcındaki uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime dönüş aşamalarında tercih edilme oranlarını görmek mümkün olmuştur. Araştırmanın amacı, yeniden yüz yüze eğitime geçişte pandemi öncesi alışkanlıklara geri dönülüp dönülmediğinin ve yeni bir pandemiye ne kadar hazırlıklı olunduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yaklaşımlarından iç içe geçmiş tek durum deseni kullanılmıştır. Bu doğrultuda uzaktan eğitim öncesi, uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitime geri dönüş sürecinde Türkçe derslerinin işlenişine yönelik öğretmen görüşlerini almak için araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış bir görüşme formu hazırlanmış ve görüşmeler Google Formlar aracılığıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu “maksimum çeşitlilik örneklemesi” yoluyla belirlenen 35 Türkçe öğretmeni oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan araştırma verileri içerik analizine tabi tutularak kodlanmış ve ulaşılan bulgular yorumlanmıştır. Çalışma sonuncunda uzaktan eğitim sonrasında öğretmenlerin eski alışkanlıklarına en çok okuma etkinliklerinin uygulanması ve ders materyali olarak yardımcı kaynaklarının kullanılmasında döndüğü belirlenmiştir. Bunları, dinleme metinlerinin işlenmesi sırasında öğretmenin metni sesli okuması ve kâğıt temelli yazma etkinlikleri takip etmiştir. Kâğıt temelli materyallerin uzaktan eğitime adapte edilememesinin en belirgin örneği dil bilgisi öğretiminde görülmüş, yüz yüze eğitim için hazırlanan kâğıt temelli materyalleri öğretmenlerin %15’i uzaktan eğitime geçildiğinde kullanmamıştır. Bazı kâğıt temelli materyaller ise ekrana yansıtılarak kullanılmıştır. Uzaktan eğitimde öğretmenler dijital araçlar üzerinden basılı materyallerin paylaşımını yapmış, yüz yüze eğitime geri dönüşte de yine aynı materyalin basılı formunu kullanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the education habits of Turkish teachers were examined in face-to-face education before the pandemic, distance education during pandemic and process of the return to face-to-face education. Educational habits are limited to variables such as basic Turkish language skills, course materials, methods and techniques, and feedback. Each variable is analyzed comparatively through the triple process (face to face- distance- face to face). With the study, it was possible to see the preference rates of each variable in the face-to-face before the pandemic, online at the beginning and in the process of returning to face-to-face education. Answering the questions “What is the situation we back in our old habits” and “How ready we are to a new pandemic process” is the most important aim of this paper. For this purpose, the method of the research was determined as a case study. In the research, single-case embedded design was used. Accordingly, in the study, the opinions of the teachers were taken via a semi-structured interview form prepared on Google Forms by the researchers in order to examine the views of the teachers on the functioning of Turkish lessons in three dimensions as before the distance education, distance education and return back face-to-face education. The data collected through the answers to the questions were subjected to content analysis and coded and the findings were interpreted. At the end of the study, within 8 themes, the return to the past after distance education was mostly experienced in the application of reading activities and the use of auxiliary resources as course material. These were followed by the teacher's reading the text aloud and paper-based writing activities in the processing of listening texts. The most obvious example of the inability to adapt paper-based materials to distance education was seen in grammar teaching, 15% of paper-based materials prepared for face-to-face education could not be used when transitioning to distance education. The remaining paper-based materials were also used in the form of projection onto the screen. In distance education, teachers shared printed materials via digital tools and used the same material in the printed format when returning to face-to-face education.

Keywords