Yabancı / İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Afiş Okuma Becerilerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-10.1
Number of pages: 198-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, göz izleme tekniği kullanılarak A1.2 seviyesinde yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin bir internet afişi üzerinden okuma becerileri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, içinde hem resim hem yazılı metin barındıran ve dil öğretiminde önemli bir yeri olan çoklu (multimodal) medya kapsamına girebilecek bir internet afişi okunurken öğrenicilerin göz hareketlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Veri toplama araçlarından biri olarak Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin internet sayfasındaki bir afişi kullanılmıştır. Çalışmadaki yirmi öğrenicinin göz hareketleri, Tobii marka TX300 model bir cihazıyla kaydedilmiştir. Araştırma sonunda, katılımcılar arasındaki göz hareketi farklılıklarına ilişkin cinsiyet, ana dilindeki okuma yönü, afiş hakkındaki soruya doğru cevap verme bakımlarından farklılık olup olmadığı ortaya konmuştur. Ayrıca uyaran üzerinde seçilmiş iki görsel, iki de yazılı metin içeren ilgi/ilgilenme alanları üzerinden görselli bölüme mi yoksa yazılı metin kısmına mı daha fazla zaman harcandığı ortaya konmuştur. Araştırmanın sonunda okuma yönüne göre katılımcıların göz hareketleri arasında anlamlı fark tespit edilememiştir. Cinsiyete göre de katılımcıların göz hareketleri arasında anlamlı fark tespit edilememiştir. Afişle ilgili sorulan soruya doğru ve yanlış cevap veren katılımcıların göz hareketleri arasında da anlamlı fark tespit edilememiştir. Ayrıca toplam sabitleme süresinin ve sayısının metin alanlarında resim alanlarına göre anlamlı derecede daha fazla olduğu bulunmuştur. Ulaşılan sonuçlardan hareketle birtakım öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this research, reading skills of university students learning Turkish as a foreign language at A1.2 level while reading an internet poster aiming foreign students were analyzed through eye-tracking technique. It is assumed that tracking eye movements while reading an internet poster that has both written text and illustration and as a multimedia has important place in foreign language teaching. A poster from Ankara University Turkish and Foreign Language Application and Research Center web page was used in the study. Eye movements of twenty students were recorded by Tobii TX300 device while they were reading this poster. It was investigated whether there were any differences in terms of gender, reading direction in their native languages, giving the right answer to the question about the poster as results. Besides, it was determined whether more duration spent for the areas with illustration or with written text using areas of interest determined on the stimuli. According to the results, significant differences in eye movements across the participants could not be obtained. Significant differences in eye movements of the participants could not be revealed in terms of gender. No significant differences in eye movements of the participants giving right and false answers to the question asked related to the poster were not obtained. On the other hand, total duration and number of fixations were significantly more in the text areas than the visual areas. Some offers were presented related to the results.

Keywords