Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metin Değiştirimi üzerine bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2022-10.2
Number of pages: 19-42
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminde, öğretim özellikle sınıf ortamıyla sınırlı kaldığında, okuma metinleri temel dil girdisini oluşturmaktadır. Son dönemlerde üzerinde durulan iletişimci yaklaşımın özgün metne yaptığı vurguyla yazınsal metinler da öğretimdeki eski yerini almıştır. Ayrıca okuma metinleri olarak yazınsal eserlerin öğretimde etkili olduğu; yazma ve okuma anlama becerilerinin yanı sıra sözcük öğrenimine de katkısı olduğu çalışmalarla ortaya konmuştur. Ancak metinlerden etkin bir şekilde yararlanılabilmesi için öğrencilere sunulan metinlerin dil ve ilgi düzeylerine uygun olması gerekmektedir. Dilsel zorluklar özellikle başlangıç ve orta seviyedeki öğrenciler için söz konusu eserlerin düzeye göre uyarlanmasını/değiştirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle bu çalışmada öykülerin değiştirilmesine yönelik ölçütlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Nation'ın (2001) ve Sandom'un (2013) sınıflandırmaları üzerinde durulmuş ve değiştirim ölçütleri ortaya konmuştur. Metin A1, A2 ve B1 düzeylerine uyarlandıktan sonra metinlerin dilsel özellikleri doğrultusunda Bezirci ve Yılmaz'ın (2010) formülü kullanılarak özgün ve değiştirilmiş metinlerin okunabilirlik puanları hesaplanmıştır. Sonuçlar; özgün metnin, B1 metninin, A2 metninin ve A1 metninin eğitim düzeyleri açısından yukarıdan aşağıya (zordan kolaya) bir yapı izlediğini göstermiştir. Okunabilirlik puanlarının yanı sıra nitel bir değerlendirme için bir sormaca hazırlanmış ve beş (5) uzmandan söz konusu metinlerle ilgili görüş alınmıştır. Sormaca sonuçları, ölçütlerin çoğunlukla uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte A1 düzeyinde değişiklik yapmanın zorluğu ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Language teaching is a process the purpose of which differs in individual and social dimensions. These differences and the insufficiency of mechanical and structured materials offered to students until recently led students as well as educators to seek more diverse, fun, and interesting tools. With the value given to the authentic text by the communicative approach, literary texts have also taken their old place in education. In foreign language teaching, presenting many reading texts in various text types to the student contributes to the teaching of words and the use of words in context and to the development of writing skills, as well as improving students’ reading comprehension skills. However, to benefit effectively from the texts, the texts presented to the students should be suitable for their language and interest level. When it comes to level-oriented material, text modification using criteria based on solid theoretical foundations is in the foreground. Therefore, this study aims to determine the criteria needed for modifying stories for the learners of Turkish as a foreign language. To that end, Nation’s (2001) and Sandom’s (2013) classifications were discussed and adapted, and the modification criteria were set forth. After the text was modified to the A1, A2, and B1 levels, the linguistic features of the texts were compared and using this data, the readability scores of the authentic and modified texts were evaluated by Bezirci & Yılmaz’s (2010) formula. The results showed that the authentic text, B1 text, A2 text, and A1 text, respectively, follow a top-down structure in terms of educational levels. To have a qualitative evaluation of the modified texts, these texts were also presented to five (5) experts with a questionnaire. The results suggested that the criteria were mostly applicable; however, when it comes to stories, it's difficult to modify, especially at the A1 level.

Keywords