ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN İSLAM MİSTİSİZMİNE VE MİSTİKLERİNE YER VERDİĞİ BAZI ŞİİRLERİNE ÜSLUP AÇISINDAN BİR BAKIŞ

Author:

Year-Number: 2022-10.3
Number of pages: 23-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üslup; bir yazarın, eserine bakıldığında onu diğer yazarlardan ayırmamızı sağlayan en belirgin özelliktir. Üslubu ortaya çıkaran birçok unsurdan biri şairin iç dünyasıdır. Kullanmayı tercih ettiği ke­limeler, kavramlar ve terimler, kelimelerin çağrışım gücünden yararlanma yoluna gitmesi, kendi iç dün­yasını yahut manevi olarak hayata bakış açısını belirleyen kişilerin hayatlarını şiirine taşıması, onlara telmihte bu­lunması ve bunları kendisine özgü bir dille ifade etmesi şairin üslubu olarak değerlendirilebi­lir.

Türk edebiyatında saf şiir anlayışıyla edebî üretimler gerçekleştirmiş şairlerden biri Asaf Hâlet Çelebi’dir. Şairin, şiirlerine bakıldığında İslam mistiklerine ve tasavvufî terminolojiye geniş ölçüde yer verdiği görülür. Çelebi, şiir dilinin imkânlarını olabildiğince genişleterek kendisine ait yeni kullanımlar geliştirmiş, kelimelere yüklediği anlamları çok boyutlu bir şekilde kullanarak okurun zihninde canla­nan imgelerin niteliklerini artırmayı başarmış­tır.

Bu çalışmamızda İslam mistisizminin Çelebi’nin bazı şiirlerinde nasıl bir üslupla belirdiğini tes­pit et­meye ve göstermeye çalıştık.

Keywords

Abstract

Style is the most distinctive feature that allows us to distinguish an author's work from other writers. One of the many elements that reveal the style is the inner world of the poet. The words, con­cepts and terms he prefers to use, using the connotation power of words, conveying the lives of those who determine his inner world or spiritual perspective to life, referring to them and expressing this in a language unique to him can be considered as the style of the poet.

Asaf Hâlet Çelebi is one of the poets who made literary productions with pure poetry understan­ding in Turkish literature. When we look at the poems of the poet, it is seen that he gives wide place to Islamic mystics and mystical terminology. The poet has developed new uses of his own by expanding the possibilities of the poetic language as much as possible, and has succeeded in increasing the qualities of the images that come to life in the mind of the reader by using the meanings he attributes to the words in a multidimensional way.

In this study, we tried to determine and show how Islamic mysticism appeared in some of Çele­bi's poems.

Keywords