Üniversite İngilizcesi Hazırlık Öğrencilerinin İngilizce Düzeylerine ve VAK Öğrenme Biçemlerine Göre Öz Yeterlikleri: Hibrit Eğitim Bağlamında Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-11.1
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-05 09:58:19.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 99-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, üstbilişsel öz-düzenleme becerileri test puanları kontrol edildiğinde, üniversite İngilizcesi hazırlık okulu öğrencilerinin öz-yeterlik inançlarının İngilizce düzeylerine ve VAK öğrenme biçimlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektedir. Araştırma, İstanbul'da bulunan iki vakıf üniversitesinde İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim gören 159 öğrenciden oluşan ilişkisel tarama deseninde tasarlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Öğrenmede Motivasyonel Stratejiler Ölçeği Türkçe uyarlaması Altun ve Erden (2006) tarafından yapılmış ve Şimşek (2002) tarafından geliştirilen BIG16 envanteri kullanılmıştır. Üstbilişsel öz düzenlemenin kontrol değişkeni olması ve bir bağımlı değişken ile iki bağımsız değişkenin olması nedeniyle veriler faktöriyel kovaryans analizi (ANCOVA) testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, üniversite İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin üstbilişsel öz-düzenleme becerileri testi puanları kontrol edildiğinde, İngilizce öz-yeterlik inançlarında İngilizce seviyelerine göre anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmış; VAK öğrenme biçemlerine göre ise anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. İngilizce seviyeleri ve VAK öğrenme biçemlerinin ortak etkisine olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. VAK öğrenme biçemlerine göre hibrit eğitim bağlamında öz yeterlik inancı en yüksek grubun kinestetik öğrenenler, en düşük grubun ise görsel öğrenenler olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This study examines whether university English preparatory school students’ self-efficacy beliefs differ according to their English levels and VAK learning modalities when the metacognitive self-regulation skills test scores are controlled. The research was designed as a correlational survey design consisting of 159 students studying in English preparatory school at two foundation universities in Istanbul. Motivational Strategies for Learning Scale Turkish adaptation was done by Altun and Erden (2006) and BIG16 inventory developed by Şimşek (2002), were used as data collection tools in the research. Since the metacognitive self-regulation was control variable and there was a dependent variable and two independent variables, the data were analysed with the factorial covariance analysis (ANCOVA) test. As a result of the research, when the metacognitive self-regulation skills test scores of English preparatory school students were controlled, it was revealed there was no significant difference between their English level and self-efficacy beliefs. There was a significant difference in terms of VAK learning styles, and no significant difference was detected depending on the common effect of both. According to VAK learning styles, it was concluded that the group with the highest self-efficacy belief was kinesthetic learners, and the lowest group was visual learners in hybrid education context.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics