Cumhuriyet’ten Günümüze Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Dil Bilgisi Öğretiminde Yöntem Ve Teknikler

Author:

Year-Number: 2022-10.4
Number of pages: 210-230
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı 1924-2019 yılları arasında yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programlarında ortaokul düzeyinde dil bilgisi öğretimi için uygulanması istenen öğretme yöntem ve tekniklerinin gelişim ve değişimini tespit etmektir. Betimsel desenli araştırmanın çalışma nesnesi 1924-2019 yılları arasında yayımlanan Türkçe Dersi Öğretim Programlarıdır. Araştırmacılar tarafından doküman analizi ile elde edilen verilere göre Türkçe Dersi Öğretim Programlarında ortaokul düzeyinde dil bilgisi öğretimi için düz anlatım, gösterip yaptırma, tümdengelim, tümevarım, soru-cevap, tekrar, sezdirme, oyun temelli öğrenme, işbirlikli öğrenme, çözümleme yöntem ve tekniklerine yer verildiği tespit edilmiştir. Programların genelinde dil bilgisi öğretiminde öğretmene rehberlik edecek yöntem ve teknik önerilerine, bunların tanıtımına, örnek uygulama planlarına yeteri kadar yer verilmediği görülmektedir. Çalışmanın sonuçları, dil bilgisi öğretiminde değişen bakış açılarının öğretim programlarına da doğrudan veya dolaylı olarak yansıdığını göstermektedir. Araştırma sonuçları itibariyle Cumhuriyetin ilanından günümüze dil bilgisi öğretiminde değişen yaklaşımlara göre dil bilgisi öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklere ışık tutmaktadır. Ayrıca Türkçe Dersi Öğretim Programlarında dil bilgisi öğretimine yönelik çağdaş yaklaşımlara uygun yöntem ve tekniklerin tanıtılması, önerilmesi, uygulama örneklerinin paylaşılmasının öğretmenlere rehberlik etmesi bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to determine the development and change of teaching methods and techniques that are required to be applied for grammar teaching at secondary school level in the Turkish Language Curriculum published between 1924-2019. The study object of the descriptive study is the Turkish Language Teaching Programs published between 1924-2019. According to the data obtained by the researchers through document analysis, the Turkish Language Curriculum includes the methods and techniques of direct expression, demonstration, deduction, induction, question-answer, repetition, discovery learning, game-based learning, cooperative learning and analysis for grammar teaching at secondary school level detected. In general, it is seen that the method and technique suggestions that will guide the teacher in grammar teaching, their introduction, and sample application plans are not included enough. The results of the study show that the changing perspectives in grammar teaching are directly or indirectly reflected in the curriculum. According to the results of the research, it sheds light on the methods and techniques used in grammar teaching according to the changing approaches in grammar teaching since the proclamation of the Republic. In addition, it is thought that introducing and suggesting methods and techniques suitable for contemporary approaches to grammar teaching in Turkish Language Curriculum and sharing application examples will be beneficial in terms of guiding teachers.

Keywords