5 E Öğrenme Modeline Göre Düzenlenen Yazma Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Tutum ve Eğilimlerine Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-10.4
Number of pages: 103-116
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı 5E öğrenme modeline uygun olarak düzenlenen yazma etkinliklerinin 8. Sınıf öğrencilerinin yazma tutum ve yazma eğilimlerine etkisini incelemektir. Araştırmada yarı deneysel model uygulanmıştır. Yarı deneysel modeller içinde “ön test/ son test eşitlenmemiş kontrol gruplu model (ÖSKD)” tercih edilmiştir. Araştırmada Can ve Topçuoğlu (2017) tarafından geliştirilen Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği ve İşeri ve Ünal (2010) tarafından geliştirilen Yazma Eğilimi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma Antalya ilinin Kepez ilçesinde bulunan Mobil Ortaokulu 8-D ve 8-F sınıfı öğrencileriyle yapılmıştır. Araştırmaya toplam 50 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın ilk haftasında kontrol ve deney gruplarına ilgili ölçekler uygulanmıştır. Daha sonraki haftalarda kontrol grubuna normal programdaki etkinlikler yaptırılırken deney grubuna 5E Öğrenme Modeline uygun hazırlanan etkinlikler yaptırılmıştır. Bu süreç 5 hafta devam etmiş haftada iki ders saati yaratıcı yazma uygulamaları yaptırılmıştır. 5 haftanın sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerine ilgili testler tekrar uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları deney grubuna uygulanan beş haftalık etkinliklerin, öğrencilerin yazma eğilimlerini artırmada önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ders işleme sürecine hiçbir müdahalenin yapılmadığı kontrol grubundaki öğrencilerin ilk baştaki durumları ile son durumları arasında yazma tutumları ve yazma eğilimleri bakımından anlamlı bir değişme olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin cinsiyet ve Türkçe dersini sevme durumlarının yazma tutum ve eğilimlerine etki etmediği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the effects of writing activities organized in accordance with the 5E learning model on the writing attitudes and writing dispositions of 8th grade students. Semi-experimental model was used in the research. Among the semi-experimental models, “pretest/posttest unequalized control group model (SSC)” was preferred. The Writing Attitude Scale for Secondary School Students developed by Can and Topçuoğlu (2017) and the Writing Tendency Scale developed by İşeri and Ünal (2010) were used in the research. The research was carried out with 8-D and 8-F class students of Mobil Secondary School located in Kepez district of Antalya province. A total of 50 students participated in the research. In the first week of the study, the relevant scales were applied to the control and experimental groups. In the following weeks, while the control group was given the activities in the normal program, the experimental group was given the activities prepared in accordance with the 5E Learning Model. This process continued for 5 weeks, and creative writing practices were carried out for two hours a week. At the end of 5 weeks, the relevant tests were applied again to the students in the experimental and control groups. The results of this study revealed that the five-week activities applied to the experimental group had a significant effect on increasing the writing disposition of the students. It was determined that there was no significant change in writing attitudes and writing dispositions between the initial and final states of the students in the control group, in which no intervention was made in the teaching process. In addition, it was concluded that the gender and liking of the Turkish lesson of the experimental group and control group students did not affect their writing attitudes and tendencies.

Keywords